اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 997

شناسه ملی: 10340036462

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/03:

پیرو آگهی شماره 7881/3/123 مورخ 23/06/1385 و باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 14/01/1392 شرکت مزرعه طلایی لردگان ( با مسیولیت محدود) شماره ثبت 997 و شناسه ملی 103400XXXX2 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار جام جم آگهی می گردد. 1 بموجب سند رسمی به شماره 15820 مورخ 26/01/1392 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 46 لردگان آقایان مجید کریمی منجر مویی، سعید کریمی منجر مویی و حمید کریمی منجر مویی تمامت سهم الشرکه خود را (جمعا یک میلیون ریال) به خانمها سیمین نجاتی پور، پریسا کریمی منجر مویی و افسانه حسین پور آقایی انتقال دادند. 2 مدیران: خانم افسانه حسین پور آقایی فرزند مراد به شماره شناسنامه و کد ملی 466035XXXX و کدپستی 889614XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم پریسا کریمی منجر مویی فرزند مجید به شماره شناسنامه و کد ملی 466023XXXX و کدپستی 889165XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم سیمین نجاتی پور فرزند خسرو به شماره شناسنامه 2 و کد ملی 466968XXXX و کدپستی 889165XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 4 سهامداران شرکت: خانم افسانه حسین پور آقایی دارای میزان دویست و پنجاه هزار ریال سهم الشرکه، خانم سیمین نجاتی پور دارای میزان دویست و پنجاه هزار ریال سهم الشرکه و خانم پریسا کریمی منجر مویی دارای پانصد هزار ریال سهم الشرکه از کل یک میلیون ریال سرمایه شرکت را دارا می باشند. 5 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال تماما تحویل و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفت. ش 234630XXXX780006XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی