اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1598

شناسه ملی: 10860106980

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 3588189144

آدرس: سمنان شهرستان گرمسار بخش مرکزی دهستان لجران روستا شهرک صنعتی گرمسار خیابان صنعت 12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/06:

4,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/02/20:

4,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/08/22:

2,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدقاسم طباطبایی فر با پرداخت با پرداخت 249 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه خود را از 1 . 000 . 000 ریال به 250 . 000 . 000 ریال افزایش دادند. آقای سیدعلی طباطبایی فر با پرداخت با پرداخت 499 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه خود را از 1 . 000 . 000 ریال به 500 . 000 . 000 ریال افزایش دادند. آقای سیدامیر مهدی طباطبایی فر با پرداخت با پرداخت 249 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه خود را از 1 . 000 . 000 ریال به 250 . 000 . 000 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 4 . 000 . 000 ریال به 1 . 000 . 000 . 000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. ش 971212XXXX79411 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس سمنان شهرستان گرمسار بخش مرکزی دهستان لجران روستا شهرک صنعتی گرمسار خیابان صنعت 12 کدپستی 358818XXXX تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. ش 961014XXXX20223 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدعلی طباطبایی فر، سیدامیر مهدی طباطبایی فر و سیدقاسم طباطبایی فربه عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 960908XXXX72768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود طباطبایی فر کل سهم الشرکه (یک میلیون ریال)خود را به آقای سیدقاسم طباطبایی فر واگذار و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ حق و سمتی در شرکت ندارد در نتیجه آقای سیدقاسم طباطبایی فر با یک میلیون ریال سهم الشرکه وارد شرکت شد و در زمره شرکا قرار گرفت تغییری در سهم الشرکه دیگر شرکا پدید نیامد. شرکا و میزان سهم الشرکه انها به قرار ذیل می باشد: 1 .آقای سیدقاسم طباطبایی فر دارای 1000000 ریال سهم الشرکه 2 .آقای سیدعلی طباطبایی فر دارای 2000000 ریال سهم الشرکه 3 .آقای سیدامیر مهدی طباطبایی فر دارای 1000000 ریال سهم الشرکه ش 960908XXXX42289 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیدمحمود طباطبایی فر به شماره ملی 460954XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدعلی طباطبایی فر به شماره ملی 045146XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیدامیر مهدی طباطبایی فر به شماره ملی 006855XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل(سیدامیر مهدی طباطبایی فر)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960126XXXX25524 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید محمود طباطبایی فر به شماره ملی 460954XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید علی طباطبایی فر به شماره ملی 045146XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید امیر مهدی طباطبایی فر به شماره ملی 006855XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951105XXXX64858 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/11:

با استناد بصورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/7/93 تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 ـ آقای سید محمود طباطبایی فر بسمت رییس هییت مدیره، آقای سید امیر مهدی طباطبایی فر بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سید علی طباطبایی فر بسمت عضو هییت مدیره و آقای سید مصطفی طباطبایی فر بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی باامضای مدیرعامل و نایب رییس همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری باامضای مدیرعامل یا نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 1895316 رییس ثبت اسناد و املاک گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/13:

باستناد بصورت جلسه مجمع فوق العاده، مجمع عادی سالیانه و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 22/2/93 تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 ـ آقای سید علی طباطبایی فر با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از 000/000/1 ریال به 000/000/2 ریال افزایش داد. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/3 ریال بمبلغ 000/000/4 ریال افزایش یافت. 3 ـ آقایان سید محمود طباطبایی فر، سید امیر مهدی طباطبایی فر و سید علی طباطبایی فر به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 4 ـ آقای سید محمود طباطبایی فر به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید امیر مهدی طباطبایی فر به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای سید علی طباطبایی فر به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1836359 رییس ثبت اسناد و املاک گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/05:

باستناد بصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/2/93 تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 ـ آقای مجید لاهوتی اشکوری با دریافت مبلغ 000/000/1 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و حقوقی و سمتی در شرکت ندارد. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/4 ریال بمبلغ 000/000/3 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش 1836380 رییس ثبت اسناد و املاک گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/16:

باستناد به صورت جلسه هییت مدیره مورخ 7/8/92 تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 آقای سید محمود طباطبایی فر به سمت رییس و عضو هییت مدیره، آقای سید امیر مهدی طباطبایی فر به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقایان مجید لاهوتی اشکوری و سید علی طباطبایی فر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 201610XXXX118944XXXX رییس ثبت اسناد و املاک گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد به صورت جلسه مجمع فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 22/8/91 تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 آقای سید امیر مهدی طباطبایی فر با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت، وارد شرکت شد و در زمره شرکا شرکت قرار گرفت و آقایان مجید لاهوتی اشکوری و سید علی طباطبایی فر هرکدام با پرداخت مبلغ 000/500 ریال به صندوق شرکت سهام خود را از مبلغ 000/500 ریال به 000/000/1 ریال افزایش دادند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال بمبلغ 000/000/4 ریال افزایش یافت و افزایش سرمایه در اختیار مدیر عامل قرار گرفت و مدیر عامل اقرار به وصول آن نمود. بدین ترتیب مفاد ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. 2 آقای سید محمود طباطبایی فر به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجید لاهوتی اشکوری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای سید امیر مهدی طباطبایی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید علی طباطبایی فر به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره مجتماً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 30/6/1389 تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: 1 اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت لذا ماده 14 اساسنامه اصلاح شد. 2 آقای سید محمود طباطبایی فر به سمت رییس هییت مدیره و عضو ، آقای مجید لاهوتی اشکوری به سمت مدیر عامل و عضو آقای سید علی طباطبایی فر به عنوان عضو هییت مدیره و آقای سید امیر مهدی طباطبایی فر عضو غیرموظف هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات وکلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل آقای مجید لاهوتی اشکوری و عضو غیرموظف آقای سید امیرمهدی طباطبایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. رییس ثبت گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی