اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1220

شناسه ملی: 10420144867

تاریخ ثبت: 1383/07/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: شوشتر دروازه لین 1 حیدری

تاریخ تاسیس: 1383/07/06

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: قدرت داودی نیا به شماره ملی 188178XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و بهزاد عباسی به شماره ملی 188202XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و امید ملکی به شماره ملی 188163XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قرادادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950308XXXX51937 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/11:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 01/06/92 که طی نامه وارده 8886 مورخ 06/07/92 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: قدرت داودی نیا مدیر عامل و رییس هییت مدیره، بهزاد عباسی نایب رییس و امید ملکی عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای قدرت داودی نیا ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اسکندر عجمی راد بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. گزارش هییت مدیره و بازرس بتصویب رسید، سود و زیان شرکت بتصویب رسید ضمنا همه اعضا هییت مدیره و مدیر عامل بازرسان اقرار و اعتراف نمودند که هیچ گونه سابقه پیشینه کیفری ندارند و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 111 و 147 و 126 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشند. ش 301100XXXX780013XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/6/90 که طی نامه وارده بشماره 11067 مورخ 1/6/90 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: قدرت داودی نیا مدیرعامل و رییس هییت مدیره بهزاد عباسی نایب رییس هییت مدیره و امید ملکی به عنوان منشی هییت مدیره که همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضای اوراق مالی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و همچنین مکاتبات اداری و معمولی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشد بازرس اصلی اسکندر عجمی راد و بازرس علی البدل جاسم حسونی زاده برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند رییس ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/09/28:

شرکت خدماتی و پیمانکاری سبزدشت دیمچه ( سهامی خاص) تحت شماره 1220 مورخ 6/7/83 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار جهت عموم بشرح زیر آگهی می شود. 1 - نام شرکت: شرکت خدماتی و پیمانکاری سبز دشت دیمچه ( سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: عبارت از انجام کلیه فعالیتهای خدماتی و پیمانکاری و تاسیس اتی و کشاور زی شامل: ساختمان سازی ساخت و ساز مجتمع آپارتمانی، اجرای نقشه کشی و نقشه برداری، جاده سازی، رنگ آمیزی، جوشکاری و برشکاری، کابل کشی، لوله کشی آب و گاز و برق کشی منازل و صنعتی، محوطه سازی، جدول کاری، تنظیفات و آبدارخانه، طبخ غذا، خدمات کشاورزی از قبیل کاشت، داشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی، دفع آفات و نباتات، سمپاشی مزارع، ایجاد و نگهداری فضای سبز و امور باغبانی، آبیاری، تسطیح اراضی، تامین نیروی انسانی ماهر و غیرماهر، شرکت در مناقصات و مزایدات، بازاریابی، خرید و فروش، اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات اعتباری حقوقی و حقیقی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و سایر موارد مشابه که به موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ سرمایه اولیه یک میلیون ریال است که منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که 35 % آن به حساب جاری شماره 5/3892 بانک ملت شعبه مرکزی شهرستان شوشتر واریز و پرداخت شده و مابقی 65 % دیگر تعهدی است. 4 - مرکز اصلی شرکت: شوشتر دروازه لین 1 حیدری پلاک 8166 تلفن: 42992 5 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه می باشد. 7 - اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای قدرت داودی نیا به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای بهزاد عباسی به عنوان نایب رییس و آقای امید ملکی به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 8 - حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور شرکت: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای آقای قدر داودی نیا رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات معمولی و اداری با امضای مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. 9 - بازرسین شرکت: آقای اسکندرعجمی راد و آقای جاسم حسونی زاده به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 10 - روزنامه کثیرالانتشار جام جم و روزنامه محلی نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی