اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 375751

شناسه ملی: 10320248740

تاریخ ثبت: 1389/03/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: تصفیه تهران مینی سیتی شهرک قایم گلستان شرقی پلاک 3

کد پستی: 1955879361

تاریخ تاسیس: 1389/03/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/07:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/01:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 11/4/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمد محسنی اژه ای به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران مینی سیتی شهرک قایم گلستان شرقی پلاک 3 کدپستی 195587XXXX می باشد. در تاریخ 21/4/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 7/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمدیاسر آقایی به شماره ملی 038512XXXX به شماره شناسنامه 356 تاریخ تولد 10/9/1351 فرزند محمد با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد محسنی اژیه به شماره ملی 049032XXXX با پرداخت مبلغ 000/500/44 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500/49 ریال افزایش داد. خانم سمیه قدمی به شماره ملی 582966XXXX با پرداخت مبلغ 000/500/44 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500/49 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/100 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 12 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده به تصویب رسید. 22 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 32 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدیاسر آقایی به شماره ملی 038512XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم سمیه قدمی به شماره ملی 582966XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد محسنی اژیه به شماره ملی 049032XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمد محسنی اژیه به شماره ملی 049032XXXX به سمت مدیر عامل . 42 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، برات، سفته، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و هریک از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. 52 آقای محسن خوش سلیقه به شماره ملی 004354XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای علی پیگمی به شماره ملی 224970XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 62 روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 22/10/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/3/1389 تحت شماره 375751 و شناسه ملی 103202XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/3/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی تجاری و بازرگانی صنعتی و عمرانی کشاورزی تولیدی ارایه خدمات مجاز و مشاوره در رابطه با موضوع شرکت اعم از داخلی یا خارجی و سرمایه گذاری مجاز در کلیه زمینه های فوق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تاسیس شعب و یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور خرید سهام برای شرکت اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی یا خارجی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت همکاری در کلیه زمینه های فوق اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انجام کلیه امور مجاز مربوط به ساخت و ساز ساختمان. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه حکیم غرب بعد از پل ستاری روبروی درمانگاه میعاد پ 7 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد محسنی اژیه به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم سمیه قدمی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمد محسنی اژیه به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی