اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 190583

شناسه ملی: 10102325715

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/04/10:

30,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/1391 شرکت مزبور که در تاریخ 25/4/91 واصل گردید: زرین جیران زاده به کد ملی 258086XXXX به سمت بازرس اصلی و گل علی میرزایی به کد ملی 529962XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود سرخیل به کد ملی 004927XXXX و فاطمه ثناخوان به کد ملی 004144XXXX و محمدرضا فزون مهر (کارگر) به کد ملی 275419XXXX ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/4/91 محمود سرخیل بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، فاطمه ثناخوان به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمدرضا فزون مهر (کارگر) بسمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مکاتبات و قراردادها با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 1/7/88 شرکت مزبور که در تاریخ 8/10/88 واصل گردید: زرین جیران زاده به سمت بازرس اصلی و گل علی میرزایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود سرخیل محمدرضا کارگر فاطمه ثناخوان. ضمنا بند ز از ماده 14 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/7/88 محمود سرخیل به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و فاطمه ثناخوان به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 19/8/86 شرکت مزبور که در تاریخ 21/8/86 واصل گردید: خانم زرین جیران زاده به سمت بازرس اصلی و آقای گل علی میرزایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره وبه مد ت 2 سال به قرار ذیل آقایان محمود سرخیل و محمد رضا کارگر و خانم فاطمه ثناخوان انتخاب گردیدند. بند ز از ماده 14 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/8/86 آقایان محمود سرخیل بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم فاطمه ثناخوان به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/4/82 سرمایه شرکت از مبلغ 30000000 ریال بمبلغ 60000000 ریال منقسم به 2000 سهم 30000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 30000000 ریال به موجب گواهی شماره 603/197 مورخ 22/4/82 بانک رفاه کارگران شعبه آپادانا پرداخت گردیده است ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 9/5/82 تکمیل امضا گردیده است مبلغ 19500000 ریال بابت 65 % سرمایه تعهدی شرکت به موجب گواهی شماره 604/197 مورخ 22/4/82 بانک رفاه کارگران شعبه آپادانا پرداخت گردیده است و سرمایه شرکت مبلغ 30000000 ریال تمام پرداخت شده می باشد اعضای هییت مدیره از دو نفر به سه نفر افزایش یافت و بند 2 ماده 13 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی