اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/07/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/07/19

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی سازه های فلزی علیزاده که کلیه مدارک آن طی نامه 15087/350 18/7/86 و 14411/350 9/7/86 اداره کل تعاون استان ارسال شده است. تحت شماره 12585 در تاریخ 19/7/86 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: تولید انواع قالب های فلزی به روش ماشین کاری بقیه بشرح ماده 3 اساسنامه با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 سرمایه شرکت: دو میلیون و یکصد هزار ریال منقسم به هفت سهم سیصدهزار ریالی که یک سوم آن نقداً پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 مرکز اصلی شرکت: رشت، جاده فومن، پسیخان، روبروی کارخانه آبچین گیلان 5 مدیران و دارندگان حق امضا: آقای قاسم علیزاده زرکامی به سمت رییس هییت مدیره و خانم کبری علیزاده زرکامی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کاظم علیزاده زرکامی به سمت منشی هییت مدیره و آقای علینقی علیزاده به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ضمناً آقای کاظم علیزاده زرکامی به عنوان مدیر عامل شرکت بمدت 2 سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره حق امضا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی با امضا مدیر عامل و در صورت لزوم با امضا نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان شرکت: خانم سمیرا علیزاده زرکامی به عنوان بازرس اصلی و خانم خدیجه حسن زاده به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 7 روزنامه ......... جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی