اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10861994299

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/7/90 تصمیمات ذیل گرفته شد: 1 ـ آقایان یعقوب شجاعی و علی توفیقیان و روح اله بطیار به سمت اعضا هییت مدیره به مدت دو سال برگزیده شدند. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/7/90 آقایان یعقوب شجاعی به سمت رییس هییت مدیره و روح اله بطیار به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی توفیفیان به سمت مدیرعامل به مدت دو سال برگزیده شدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره(رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره)همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی