اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6936

شناسه ملی: 10220110737

تاریخ ثبت: 1383/07/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/07/18

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای فریدون خیری به کد ملی 297126XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره و خانم حمیده مرادی به کد ملی 005180XXXX بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای پرویز خیری به کد ملی 297126XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا" با مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970921XXXX67503 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/12/1396 که در تاریخ 23/08/1397 باین اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بشماره ثبت 28787 و شناسه ملی 103207XXXX4 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و خانم فرزانه تاشک به کد ملی 005181XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال 1396 بمدت یکسال تعیین و انتخاب شدند. ش 970922XXXX37969 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و عملیات مالی سال 96 تصویب گردید. 2 ـ آقایان فریدون خیری کد ملی 297126XXXX و پرویز خیری کد ملی 297126XXXX و خانم حمیده مرادی کد ملی 005180XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره بمدت 2 سال تعیین و انتخاب شدند. 3 ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بشماره ثبت 28787 و شناسه ملی 103207XXXX4 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و خانم فرزانه تاشک به کد ملی 005181XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال 1397 بمدت یکسال تعیین و انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970922XXXX47680 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 بموضوع فعالیت شرکت علاوه بر موارد مندرج در ماده 2 - اساسنامه: توزیع و فروش مواد اولیه مرتبط با فعالیت شرکت و محصولات تولیدی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اضافه و تصویب شد. »ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد و در صورت لزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح .» ش 970120XXXX70574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 نشانی شرکت در ارومیه به بخش مرکزی دهقان باش قلعه ـ آبادی شهرک صنعتی فاز 1 کوچه تراشکاری شیر چنجه خیابان صنعتگران طبقه هم کف کدپستی: 573617XXXX تغییر یافت ش 970127XXXX64297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بشماره ثبت 28787 و شناسه ملی 103207XXXX4 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و خانم فرزانه تاشک به کد ملی 005181XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1395 تعیین و انتخاب شدند. ش 961216XXXX22838 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان فریدون خیری کد ملی 297126XXXX و پرویز خیری کد ملی 297126XXXX و خانم حمیده مرادی کد ملی 005180XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره بمدت 2 سال تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اندیشه نیکان حساب بشماره ثبت 22700 و شناسه ملی 101036XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و خانم فرزانه تاشک به کد ملی 005181XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950805XXXX85695 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای فریدون خیری به کد ملی 297126XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره و خانم حمیده مرادی به کد ملی 005180XXXX بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای پرویز خیری به کد ملی 297126XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا"با مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950805XXXX11473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 ترازنامه و عملیات مالی سال 1393 تصویب گردید.- 2 خانم فرزانه تاشک به کد ملی 005181XXXX به عنوان بازرس اصلی و اقای یوسف مدیری کد ملی 155038XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند.- 3 روزنامه رسالت جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش 950212XXXX64598 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 سرمایه شرکت از مبلغ پانزده میلیارد ریال منقسم به 1500000 سهم ده هزار ریالی بانام بمبلغ شصت میلیارد ریال منقسم به 6000000 سهم ده هزار ریالی بانام از طریق صدور 4500000 سهم جدید بارزش اسمی هر سهم مبلغ ده هزار ریال و از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص افزایش یافت.- 2 با قطعیت افزایش سرمایه ماده 5 - اساسنامه سرمایه شرکت بشرح زیر تغییر و اصلاح شد.ماده 5 - سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد ریال میباشد که از شش میلیون سهم ده هزار ریالی بانام تشکیل یافته و صددرصد پرداخت شده است. ش 950212XXXX12870 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای فریدون خیری به کد ملی 297126XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره و خانم حمیده مرادی به کد ملی 005180XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای پرویز خیری به کد ملی 297126XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقاً با مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 ـ امضا ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 06/06/1393 تکمیل شد. ش 020100XXXX110134XXXX ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و عملیات مالی سال 1390 تصویب گردید. 2 ـ آقایان فریدون خیری کد ملی 297126XXXX و پرویز خیری کد ملی 297126XXXX و خانم حمیده مرادی کد ملی 005180XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. 3 ـ خانم فرزانه تاشک به کد ملی 005186539 به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف مدیری به کد ملی 155038XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 5 ـ امضا ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 06/06/1393 تکمیل شد. ش 020100XXXX110134XXXX ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/10:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/9/90 شرکت سهامی خاص پارس چاپ آریا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ترازنامه و عملیات مالی سال 89 تصویب شد. 2 آقایان فریدون خیری، پرویز خیری و خانم حمیده مرادی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 3 فرزانه تاشک به سمت بازرس اصلی و یوسف مدیری به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 5 فریدون خیری به سمت عضو و رییس هییت مدیره، حمیده مرادی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره، پرویز خیری به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. 6 امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود. 7 شعبه شرکت در تهران به آدرس فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی ساختمان نگین رضا طبقه 11 واحد 1110 شرکت پارس چاپ آریا تصویب و افتتاح شد. 8 امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 10/10/90 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/13:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1389 شرکت سهامی خاص پارس چاپ آریا تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی و علی خسروی ترکانی به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند . مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/3/89 شرکت سهامی خاص پارس چاپ آریا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 فریدون خیری، پرویز خیری و حمیده مرادی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. 2 فرزانه تاشک به سمت بازرس اصلی و یوسف مدیری به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 آقایان فریدون خیری به سمت عضو و رییس هییت مدیره و خانم حمیده مرادی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و پرویز خیری به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل به مدت دوسال انتخاب شدند. 5 امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور با مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 12/4/89 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/07/26:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص پارس چاپ آریا که در تاریخ 18/7/83 تحت شماره 6936 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/7/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید انواع لفافهای صنعتی دوی پک (چاپ لمینت) و انجام هر نوع فعالیت مجاز در زمینه مذکور و واردات ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز و صادرات و فرآورده های داخلی. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: ارومیه شهرک صنعتی فاز یک، تلفن 091414XXXX6 4 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یک هزار سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که صددرصد آن طی گواهی شماره 525/2425 مورخه 14/7/83 بانک صادرات شعبه مرکزی ارومیه پرداخت شده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای پرویز خیری به سمت عضو و رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای فریدون خیری به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و خانم حمیده مرادی به سمت منشی و عضو هییت مدیره به مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد مالی، چکها، قرادادها و اسناد تعهدآور متفقاً با پرویز خیری و فریدون خیری همراه با مهر شرکت خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل : برابر مفاد اساسنامه و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرید نوروزی به سمت بازرس اصلی و خانم فرزانه تاشک به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی