اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 210556

شناسه ملی: 10102520367

تاریخ ثبت: 1382/07/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 35 نفر

آدرس: صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سمیرا پذیرایی فرزند ناصر به شماره شناسنامه 4364 صادره تهران و کد ملی 1991644871 با پرداخت مبلغ 000/150 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/550/1 ریال افزایش یافت آدرس مرکز قانونی شرکت تهران سعادت آباد علامه شمالی انتهای 18 شرقی پ 3 واحد 1 و

کد پستی: 1991644871

تاریخ تاسیس: 1382/07/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/07/13:

1,100,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/07/13:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/26:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/22:

1,450,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/10:

1,100,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/05:

1,450,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/20:

1,550,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/07/27:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سمیرا پذیرایی 005718XXXX بسمت رییس و عضو هییت مدیره - آقای فریمند رفعت جاه 004035XXXX بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره(خارج از شرکا) - آقای ناصر پذیرایی 206256XXXX بسمت نایب رییس وعضو هییت مدیره - آقای صابر آزادوار 004036XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) - آقای اسمعیل عبداللهی علی بیک 444945XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) - خانم سپیده سید زمانی 005227XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) - آقای مصطفی اجنوردی 006854XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) - آقای احمد زمانیان 522929XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) -آقای اصغر دهقان بنادکی 004502XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) - آقای جعفر گیوه ای 004429XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) - آقای سید محمد حسین حسنی 006468XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات وقراردادها عقود اسلامی وکلیه اوراق عادی ومکاتبات ومراسلات و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980322XXXX79773 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 10 نفر به 11 نفرافزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980313XXXX00631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 12 نفر به 10 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پ 970614XXXX17268 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . خانم سمیرا پذیرایی بشماره ملی 005718XXXX بسمت رییس هییت مدیره 2 . آقای فریمند رفعت جاه بشماره ملی 004035XXXX بسمت مدیرعامل(خارج از شرکا) 3 . آقای ناصر پذیرایی بشماره ملی 206256XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره 4 . آقای صابر آزادوار بشماره ملی 004036XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) 5 . آقای اسمعیل عبداللهی علی بیک بشماره ملی 444945XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) 6 . خانم سپیده سیدزمانی بشماره ملی 005227XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) 7 . آقای مصطفی اجنوردی بشماره ملی 006854XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) 8 . آقای منصور فتحعلی بشماره ملی 003580XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) 9 . آقای احمد زمانیان بشماره ملی 522929XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) 10 . آقای اصغر دهقان بنادکی بشماره ملی 004502XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادهاو اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک به تنهایی یا متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. پ 970614XXXX99394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضا هییت مدیره از 13 نفر به 12 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید پ 961221XXXX02353 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 28/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمیرا پذیرایی به شماره ملی 005718XXXX به سمت رییس هییت مدیره، فریمند رفعت جاه به شماره ملی 004035XXXX به سمت مدیرعامل(خارج از شرکا)، ناصر پذیرایی به شماره ملی 206256XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، صابر آزادوار به شماره ملی 004036XXXX به سمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا)، سیدکوشا قمقام به شماره ملی 007072XXXX به سمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا)، سیاوش شمیمی نوری به شماره ملی 004051XXXX به سمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا)، اسمعیل عبداللهی علی بیک به شماره ملی 444945XXXX به سمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا)، سپیده سیدزمانی به شماره ملی 005227XXXX به سمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا)، مصطفی اجنوردی به شماره ملی 006854XXXX به سمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) منصور فتحعلی به شماره ملی 003580XXXX به سمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) احمد زمانیان به شماره ملی 522929XXXX به سمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا)، اصغر دهقان بنادکی به شماره ملی 004502XXXX به سمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها و کلیه اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات اداری با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای اصغر دهقان بنادکی ( 2 نفر از 4 نفر فوق الذکر) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 961221XXXX61951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951207XXXX86485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم عفت بزازیان دارای کد ملی 093747XXXX با دریافت مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به میزان 100000 ریال کاهش دادند.در نتیجه سرمایه شرکت از 1100000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گرددلیست شرکا پس از کاهش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده خانم سمیرا پذیرایی دارنده مبلغ 350000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 005718XXXX خانم النا پذیرایی دارنده مبلغ 250000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 006232XXXX خانم عفت بزازیان دارنده مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 093747XXXX خانم پریسا پذیرایی دارنده مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 003079XXXX آقای ناصر پذیرایی دارنده مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 206256XXXX خانم سونلا پذیرایی دارنده مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 005440XXXX پ 950809XXXX38278 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سمیرا پذیرایی به کد ملی 005718XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای فریمند رفعت جاه به کد ملی 004035XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل(خارج از شرکا) آقای ناصر پذیرایی به کد ملی 206256XXXX بسمت عضو هییت مدیره آقای صابر آزادوار به کد ملی 004036XXXX بسمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) آقای سیدکوشا قمقام به کد ملی 007072XXXX بسمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) آقای سیاوش شمیمی نوری به کد ملی 004051XXXX بسمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) آقای اسمعیل عبداللهی علی بیک به کد ملی 444945XXXX بسمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) خانم سپیده سیدزمانی به کد ملی 005227XXXX بسمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) آقای مصطفی اجنوردی به کد ملی 006854XXXX بسمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) آقای منصور فتحعلی به کد ملی 003580XXXX بسمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) آقای احمد زمانیان به کد ملی 522929XXXX بسمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) آقای فرهمند آرامش به کد ملی 005830XXXX بسمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) آقای اصغر دهقان بنادکی به کد ملی 004502XXXX بسمت عضو هییت مدیره( خارج از شرکا) برای مدت نا محدود انتخاب شدند کلیه آوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها و کلیه آوراق عادی و مکاتبات و مراسلات اداری با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای فرهمند آرامش و آقای اصغر دهقان بنادکی( 2 نفر از 5 نفر فوق الذکر) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950809XXXX85168 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضا هییت مدیره از 11 نفر به 13 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید خانم سونلا پذیرایی فرزند ناصر متولد 24/9/1351 شماره شناسنامه 9299 صادره از تهران دارای کد ملی 005440XXXX با پرداخت مبلغ 100000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1100000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد.لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد. خانم سمیرا پذیرایی دارنده مبلغ 350000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 005718XXXX خانم النا پذیرایی دارنده مبلغ 250000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 006232XXXX خانم عفت بزازیان دارنده مبلغ 200000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 093747XXXX خانم پریسا پذیرایی دارنده مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 003079XXXX آقای ناصر پذیرایی دارنده مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 206256XXXX خانم سونلا پذیرایی دارنده مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه به کد ملی 005440XXXX پ 950809XXXX30906 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 12 نفر به 10 نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950316XXXX96580 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/3/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیرا پذیرایی با کد ملی 005718XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای فریمند رفعت جاه با کد ملی 004035XXXX به سمت مدیرعامل(خارج از شرکا) آقای ناصر پذیرایی با کد ملی 206256XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای صابر آزادوار با کد ملی 004036XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای سیدکوشا قمقام با کد ملی 007072XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) آقای سیاوش شمیمی نوری با کد ملی 004051XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) آقای اسمعیل عبداللهی علی بیک با کد ملی 444945XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) خانم سپیده سیدزمانی با کد ملی 005227XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) آقای مصطفی اجنوردی با کد ملی 006854XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) آقای منصور فتحعلی با کد ملی 003580XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق عادی و قانونی شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به تنهایی یا متفقاً بامهر شرکت معتبر است. پ 950316XXXX99257 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940825XXXX57171 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی های صادره شماره 139430XXXX01025438 و 139430XXXX01025433 مورخ 19/3/1394 عنوان صحیح شرکت بامسیولیت محدودمیباشد که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد . پ 940531XXXX31149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 22 نفر به 12 نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940323XXXX27618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیرا پذیرایی 005718XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای فریمند رفعت جاه 004035XXXX به سمت مدیرعامل(خارج از شرکا) آقای ناصر پذیرایی 206256XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای صابر آزادوار 004036XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) آقای سیدکوشا قمقام 007072XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) آقای سیاوش شمیمی نوری 004051XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای اسمعیل عبداللهی علی بیک 444945XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) خانم سپیده سیدزمانی 005227XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) آقای کورش حسن نجاری 005639XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) خانم المیرا مهین عبداله زاده 006298XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) آقای سهیل نیازمند 006453XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) آقای مصطفی اجنوردی 006854XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نا محدود انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق عادی و قانونی شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به تنهایی یا متفقاً بامهر شرکت معتبر است. پ 940323XXXX14532 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/20:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: النا پذیرایی با کد ملی 006232XXXX با پرداخت 000/250 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. پریسا پذیرایی با کد ملی 003079301 با پرداخت 000/100 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. سرمایه شرکت از مبلغ 000/100/1 ریال به 000/450/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا بشرح ذیل می باشد: ناصر پذیرایی به کد ملی 206256XXXX دارای 000/300 ریال، عفت بزازیان دارای 000/300 ریال، سمیرا پذیرایی به کد ملی 005718XXXX دارای 000/500 ریال، النا پذیرایی به کد ملی 006232XXXX دارای 000/250 ریال، پریسا پذیرایی به کد ملی 003079301 دارای 000/100 ریال پ 1803585 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیراپذیرایی با کد ملی 005718XXXX با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000/350 ریال کاهش داد. عفت بزازیان با کد ملی 093747XXXX با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000/200 ریال کاهش داد. ناصر پذیرایی با کد ملی 206256XXXX با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000/100 ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/450/1 ریال به 000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا به شرح ذیل می باشد. سمیرا پذیرایی با کد ملی 005718XXXX دارای 000/350 ریال عفت بزازیان با کد ملی 093747XXXX دارای 000/200 ریال ناصر پذیرایی با کد ملی 206256XXXX دارای 000/100 ریال پریسا پذیرایی با کد ملی 003079XXXX دارای 000/100 ریال النا پذیرایی با کد ملی 006232XXXX دارای 000/250 ریال پ 1803587 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 2/3/91 سمیرا پذیرایی به کد ملی 005718XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ناصر پذیرایی به کد ملی 206256XXXX به سمت عضو هییت مدیره و فریمند رفعت جاه به کد ملی 004035XXXX خارج از شرکا به سمت مدیرعامل و صابر آزادوار به کد ملی 004036XXXX و سیدکوشا قمقمام به کد ملی 007072XXXX و سیدمحمد محروق علوی ششمدری به کد ملی 079459XXXX و سیاوش شمیمی نوری به کد ملی 004051XXXX و اسماعیل عبدالهی علی بیک به کد ملی 444945XXXX و سعید زمانی به کد ملی 005757XXXX و بهراد بیکلیکلی به کد ملی 212146XXXX و مهتاب آقایی به کد ملی 006006XXXX9 و فرشته اخوت به کد ملی 005230XXXX و کورش حسن نجاری به کد ملی 005639XXXX و بابک فرخ نیاهمدانی به کد ملی 387401XXXX و علیرضا الوند به کد ملی 393263XXXX و سپیده سیدزمانی به کد ملی 005227XXXX و علی شرفخانلو به کد ملی 280252XXXX و المیرا مهین عبداله زاده به کد ملی 006298XXXX و سهیل نیازمند به کد ملی 006453XXXX صدف نازدلجوان به کد ملی 006652XXXX و نسیم پورسعید به کد ملی 006293XXXX و رضا صراف خواه به کد ملی 005232XXXX همگی خارج از شرکا به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق عادی و قانونی شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به تنهایی یا متفقا با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/90 صابر آزادوار به کد ملی 004036XXXX و اسماعیل عبدالهی علی بیک به کد ملی 444945XXXX و سیاوش شمیمی نوری به کد ملی 004051XXXX و سید محمد محروق علوی به کد ملی 079459XXXX هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه ازصندوق شرکت از جمع شرکا خارج شدند. سرمایه شرکت از مبلغ 000/450/1 ریال به 000/100/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/14:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/10/90 سمیرا پذیرایی به کد ملی 005718XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/450/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ناصر پذیرایی فرزند حسین برتر به شماره شناسنامه 947 صادره بابل و کدپستی 199164XXXX با پرداخت مبلغ 000/300 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سمیرا پذیرایی فرزند ناصر به شماره شناسنامه 4364 صادره تهران و کد ملی شماره 199164XXXX با پرداخت مبلغ 000/150 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/550/1 ریال افزایش یافت آدرس مرکز قانونی شرکت تهران سعادت آباد علامه شمالی انتهای 18 شرقی پ 3 واحد 1 و کدپستی 199785XXXX منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/7/82 تحت شماره 210556 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: مشاوره طراحی محاسبات نظارت بر اجرای ساختمانهای بتونی فلزی و هرگونه اموری که در ارتباط با موضوع شرکت باشد. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران - خ کارگر جنوبی - نبش ک شهید وحید نظری - پ 36 - واحد 17/3 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال 4 - مدیران شرکت: آقایان سیدمحمد محروق علوی ششتمد به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حمیدرضا مسعودی به عنوان عضو هییت مدیره و سیاوش شمیمی به عنوان رییس هییت مدیره و محمدحسین موحدی به سمت عضو هییت مدیره و محمد زادپیرزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل با رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی