اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 2363

شناسه ملی: 10861140857

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/5/91 شرکت فوق بعلت عدم فعالیت منحل و آقای محسن جمالی رحمت آبادی بسمت مدیر تصفیه انتخاب و آدرس محل تصفیه رفسنجان خ شیخ بها الدین کوچه 8 پردیس کدپستی 777191 انتخاب گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی