اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 43592

شناسه ملی: 14007302376

تاریخ ثبت: 1396/10/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میدان فردوسی کوچه ضرابی کوچه جهانگیر پلاک 9 مجتمع یاس طبقه سوم واحد 15

کد پستی: 1131966763

تاریخ تاسیس: 1396/10/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/04:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/07/1398 و مجوز شماره 245690/98 مورخ 10/9/98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهروز بهزادی به شماره ملی 456911XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای رضا قوی فکر به شماره ملی 004615XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیر و دبیر آقای محمد بلوری اسکویی به شماره ملی 216016XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای علی اکبر قاضی زاده به شماره ملی 004521XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد صادق صادقی به شماره ملی 224955XXXX به سمت عضو علی البدل آقای ناصر بزرگمهر به شماره ملی 181779XXXX به سمت عضو علی البدل آقای مسعود مهاجر به شماره ملی 155171XXXX به سمت خرانه دار انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت آقای مسعود مهاجر و آقای بهروز بهزادی و با آقای رضا قوی فکر متفقا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای آقای رضا قوی فکر به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. آقای محمود هجرت به شماره ملی 491083XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیروس ظهیر مالکی به شماره ملی 155176XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. پ 981130XXXX65762 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/04:

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن پیشکسوتان مطبوعات درتاریخ 04/10/1396 به شماره ثبت 43592 به شناسه ملی 140073XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام پژوهش های رسانه ای و تحلیل محتوا برگزاری دوره های آموزش آزاد کوتاه مدت رسانه ای ارایه خدمات مشاوره ای یا اجرایی در کلیه فرایندهای نشریات مکتوب و الکترونیک خدمات رسانی به روزنامه نگاران و خبرنگاران داخلی طراحی و برگزاری نمایشگاه های مطبوعاتی عمومی و تخصصی شماره مجوز 247416/96 تاریخ مجوز 27/08/1396 مرجع صادرکننده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میدان فردوسی ـ کوچه ضرابی ـ کوچه جهانگیر ـ پلاک 9 ـ مجتمع یاس ـ طبقه سوم ـ واحد 15 ـ کدپستی 113196XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای هوشنگ اعلم به شماره ملی 003174XXXX دارنده 1 , 429 , 000 ریال سهم الشرکه آقای مرتضی شادمانی به شماره ملی 004490XXXX دارنده 1 , 428 , 000 ریال سهم الشرکه آقای علی اکبر قاضی زاده به شماره ملی 004521XXXX دارنده 1 , 428 , 000 ریال سهم الشرکه آقای رضا قوی فکر به شماره ملی 004615XXXX دارنده 1 , 429 , 000 ریال سهم الشرکه آقای مسعود مهاجر به شماره ملی 155171XXXX دارنده 1 , 429 , 000 ریال سهم الشرکه آقای محمد بلوری اسکویی به شماره ملی 216016XXXX دارنده 1 , 429 , 000 ریال سهم الشرکه آقای بهروز بهزادی به شماره ملی 456911XXXX دارنده 1 , 428 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای هوشنگ اعلم به شماره ملی 003174XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی اکبر قاضی زاده به شماره ملی 004521XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای مسعود مهاجر به شماره ملی 155171XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد بلوری اسکویی به شماره ملی 216016XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای بهروز بهزادی به شماره ملی 456911XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: تمامی اسناد و تعهدات انجمن، با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس و دبیر انجمن اعتبار می یابد. تصمیم های دارای تعهد مالی، باید به امضای خزانه دار هم برسد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ 961004XXXX10134 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی