اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 7362

شناسه ملی: 10760348715

تاریخ ثبت: 1386/01/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/01/23

آدرس: ساری بلوار کشاورز کوچه سجاد

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/29:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 9/11/91 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف 1 . آقای صمد عباس پور آقمشهدی فرزند خانعلی به شماره شناسنامه 27 صادره از ساری به کد ملی 209315XXXX و کدپستی 481366XXXX که دارای 000/250 ریال سهم الشرکه در شرکت می باشد 000/200 ریال سهم الشرکه خود را به علیرضا علیزاده زرینی واگذار و سهم الشرکه خود را به 000/50 ریال کاهش داده است. 2 آقای اسرافیل قاسمی و ناجمی فرزند یداله به شماره شناسنامه 6 صادره از ساری به کد ملی 576987XXXX و کدپستی 481966XXXX دارای 000/250 ریال سهم الشرکه در شرکت می باشد 000/250 ریال سهم الشرکه خود را به علیرضا علیزاده زرینی واگذار و با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. 3 آقای اسماعیل علیزاده زرینی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1 صادره از ساری به کد ملی 576978XXXX و کدپستی 481376XXXX دارای 000/250 ریال سهم الشرکه در شرکت می باشد 000/250 ریال سهم الشرکه خود را به علیرضا علیزاده زرینی واگذار و با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. در نتیجه سهم الشرکه اعضا بشرح زیر تغییر پیدا کرد: علیرضا علیزاده زرینی دارای 000/950 ریال. صمد عباس پور آقمشهدی دارای 000/50 ریال. ب آقای علیرضا علیزاده زرینی با کد ملی 576973XXXX و کدپستی 481376XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای صمد عباس پور آقمشهدهی با کد ملی 209315XXXX و کدپستی 481366XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ج کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. د موارد زیر به موضوع شرکت اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور خدماتی و تامین نیروی انسانی از قبیل نظافتچی، آبدارچی، باغبان، ماشین نویس و بایگان، حسابدار، اسباب کش، تایپ، پرینت، اسکن و... تامین کارگر ساده و ماهر و پشتیبانی کلیه امور اداری و تهیه سرویس ایاب و ذهاب و طبخ و توزیع سرویس غذا و اجرا و نگهداری فضای سبز و هرگونه عملیات دیگری که با موضوعات خدماتی مرتبط باشد. صادرات و واردات به همراه خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی و وسایل و لوازم مرتبط با موضوعات شرکت در چارچوب مقررات قانونی جاری کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، ایجاد شعب در سراسر کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری. ش 201610XXXX118011XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/01/28:

شرکت فوق در تاریخ 23/1/86 تحت شماره 7362 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: عبارت است از بهره برداری از جنگل شرکت در مزایده ها و مناقصه ها و قطع و تبدیل و خروج چوب آلا (بقیه موارد مطابق ماده 2 اساسنامه) (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح). 2 مرکز اصلی شرکت:ساری بلوار کشاورز کوچه سجاد پلاک 6 3 سرمایه شرکت مبلغ: یک میلیون ریال که نقدا" پرداخت شد. 4 مدیران شرکت: علیرضا علیزاده به عنوان مدیر عامل و صمدعباسپور به عنوان رییس هییت مدیره و اسرافیل قاسمی به عنوان عضو هییت مدیره و اسماعیل علیزاده به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری شرکت با امضا علیرضا علیزاده همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رییس اداره ثبت اسناد املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی