اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1167

شناسه ملی: 10630082262

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 7861613177

آدرس: صدور جیرفت کد ملی 3031345185

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/1395 و منضم به نامه شماره 09/12/95 مورخ 5855 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان جیرفت 1 -اعضای اصلی و علی البدل هییت مدیره به شرح ذیل به مدت سه سال انتخاب گردیدند: -روح الله رییسی سیستانی به شماره ملی 303134XXXX -هادی آذر پیکر به شماره ملی 303016XXXX -زینب فاریابی به شماره ملی 303166XXXX و تعداد 2 نفر به شرح زیر به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره: -نغمه مرزبان به شماره ملی 298016XXXX -اکرم افشارپور به شماره ملی 303177XXXX 2 -مهسا نظری فتح اباد به شماره ملی 302013XXXX به سمت بازرس اصلی و محبوبه فاریابی به شماره ملی 303141XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 -صورتهای مالی سال سنوات قبل در مجمع مطرح وبه تصویب رسید. 4 -روزنامه استدلال جهت در ج اگهی شرکت انتخاب گردید -درخواست استعفای آقایان احمد رییسی سرحدی فرزند علیرضا با کد ملی 303063XXXX و یعقوب کامرانی نژاد فرزند عبدالله با کد ملی 303170578 و ایوب کامرانی نژاد فرزند عبدالله با کد ملی 606990XXXX وکیوان بحرینی فرزند اسداله با کد ملی 303000XXXX ومحمود رییسی سیستانی فرزند آقا محمد با کد ملی 303060XXXX وهمچنین خانم مهر انگیز رییسی سیستانی فرزند محمود با کد ملی 606947XXXX به تاییدهییت مدیره رسیده بودموردبررسی وموافقت گردید. - عضویت جدید اقای هادی اذر پیکر فرزند مرادعلی با کد ملی 303016XXXX وهمچنین خانمها زینب فاریابی فرزند مراد با کد ملی 303166XXXX و نغمه مرزبان فرزند حسن یا کد ملی 298016XXXX واکرم افشار پور فرزند ابوالقاسم با کد ملی 303177XXXX ومهسا نظری فتح اباد فرزند شهمراد با کد ملی 302013XXXX ومحبوبه فاریابی فرزند علی با کد ملی 303141XXXX مورد بررسی ودر مجمع مطرح وبه تصویب رسید. نقل انتقال سهام نیز درهمین مجمع طبق فرم شماره 22 وبه شکل زیر صورت پذیرفت اقای احمد رییسی سرحدی کلیه سهام خود راکه 3 سهم بوده به خانم محبوبه فاریابی واگزار کرد وخانم محبوبه فاریابی با 3 سهم سهامدار جدید شرکت شد آقای یعقوب کامرانی نژاد کلیه سهام خودرا که 3 سهم بوده به خانم مهسانظری فتح اباد واگزار کرد وخانم مهسا نظری فتح اباد با 3 سهم سهامدار جدید شرکت شد. اقای ایوب کامرانی نژاد کلیه سهام خودکه 3 سهم بوده را به خانم اکرم افشار پور واگزار کرد وخانم اکرم افشار پور با 3 سهم سهامدار جدید شرکت شد. خانم مهر انگیز رییسی سیستانی کلیه سهام خودرا که 3 سهم بوده به خانم نغمه مرزبان واگزار کرد وخانم نغمه مرزبان با 3 سهم سهامدار جدید شرکت شد اقای کیوان بحرینی کلیه سهام خودرا که 3 سهم بوده به خانم زینب فاریابی واگزار کرد وخانم زینب فاریابی با 3 سهم سهامدار جدید شرکت شد اقای محمود رییسی سیستانی که دارای 3 سهم بوده کلیه سهام خود را به اقای هادی اذر پیکر واگزار کرد واقای هادی اذر پیکر با 3 سهم سهامدار جدید شرکت شد. ش 951223XXXX91827 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/11/1395 و منضم به نامه شماره 09/12/95 مورخ 5855 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان جیرفت 1 -آقای روح الله رییسی سیستانی کد ملی 303134XXXX بسمت رییس، وآقای هادی آذرپیکر پیکر کد ملی 303016XXXX . به سمت نایب رییس و یک یا دو نفر خانم زینب فاریابی کد ملی 303166XXXX به سمت منشی هییت مدیره - آقای روح الله رییسی سیستانی کد ملی 303134XXXX فرزند محمود دارنده شناسنامه شماره 573 کدپستی 786161XXXX صادره از جیرفت متولد سال 1358 برای مدت 3 سال به سمت مدیرعامل اتحادیه / شرکت تعاونی انتخاب گردید. 2 -کلیه قراردادها، اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره(اعم از برات، سفته، چک)و سایر اوراق بهادار تعاونی،پس از تصویب هییت مدیره با امضا ثابت آقای روح الله رییسی سیستانی مدیرعامل تعاونی و به انضمام یکی دونفر از اعضای هییت مدیره آقای هادی آذر پیکر فرزند مراد علی و یا خانم زینب فاریابی فرزند مراد(اعضا هییت مدیره)و مهرتعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. ش 951223XXXX76860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1395 و منضم به نامه شماره 4215 مورخ 17/09/95 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان جیرفت 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارایه کلیه خدمات آموزشی در ـ آموزش دوره های مکالمه ترمیک از 5 سالگی به بعد ـ آموزش دوره های ایلتس نوجوانان ـ آموزش دور ه های آیلتس جوانان وبزرگسالان ـ آموزش دوره های تافل ارشد ـتافل دکتری ـ اموزش دور ه هایMSRT ـ ـ تولیمو ـ EPT ـ MHLE ـ اموزش زبان مخصوص گروهای داوطلب کنکور (منحصرا زبان) ـ برگزاری دوره های اموزش کلیه زبان های خارجه در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) 2 ـ نام شرکت به " اموزشگاه زبان خارجی آوید دخترانه پسرانه جیرفت جوان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ حوزه فعالیت از شهرستان عنبر آباد به شهرستان های جنوب استان کرمان تغییر پیداکرد. ـ مجمع به هییت مدیره اجازه داد در شهرستان های حوزه فعالیت در صورت صلاح دید شعبه ایجاد نماید 4 ـ اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده و 31 تبصره در مجمع قرایت وبه تصویب رسید. ش 951022XXXX63250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/05/1395 و منضم به نامه شماره 738 مورخ 18/05/95 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان عنبر آباد 1 ـ آقای کیوان بحرینی اسداله به شماره ملی 302000XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمودرییسی سیستانی به شماره ملی 303060XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ صورتهای مالی سال 1394 در مجمع توسط بازرس شرکت قرایت وبتصویب رسید. 3 ـ روزنامه ارمغان ساردو جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950810XXXX93847 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/10/1393 ونامه شماره 1425 2 ـ 0/11/93 اداره تعاون عنبرآباد: ـ اساسنامه جدید در 52 ماده و 38 تبصره به تصویب رسید. موضوع فعالیت شرکت به شرح: کشت علوفه وپروار بندی انواع دامهای اهلی گوشتی جهت تولید گوشت قرمز نظیر گوسفند ـ گاو ـ شترتغییر لذاماده 3 اساسنامه اصلاح وتغییر یافت. ش 940227XXXX72531 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/10/1393 منضم به نامه شماره 1425 2 ـ 0/11/93 اداره تعاون عنبرآباد: ـ آقای روح الله رییسی سیستانی فرزند محمودش.ش 573 محل صدور جیرفت کد ملی 303134XXXX کدپستی 786161XXXX متولد 1358 ـ آقای احمد رییسی سرحدی فرزند علیرضاش.ش 370 محل صدورجیرفت کد ملی 303063XXXX کدپستی 787117XXXX متولد 1347 ـ آقای یعقوب کامرانی نژادفرزند عبدالله ش.ش 16480 محل صدور جیرفت کد ملی 303017057 کدپستی 786193XXXX متولد 1360 به سمت اعضا اصلی هییت مدیره ـ آقای ایوب کامرانی نژاد فرزند عبد الله شماره شناسنامه 18 محل صدو جیرفت کد ملی 606990XXXX کدپستی 786193XXXX متولد 1365 به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ آقای کیوان بحرینی فرزند اسد الله ش.ش 302000XXXX محل صدور جیرفت کد ملی 302000XXXX کدپستی 786161XXXX متولد 1366 به سمت بازرس اصلی ـ آقای محمود رییسی سیستانی فرزند آقا محمد ش.ش 15 محل صدور جیرفت کد ملی 303060XXXX کدپستی 781156663 متولد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.صورتجلسه حاضر اعلام داشتند ـ صورتهای مالی وترازنامه در مجمع قرایت وبه تصویب رسید. ـ روزنامه گلدشت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 940227XXXX75875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی