اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 375545

شناسه ملی: 10320245504

تاریخ ثبت: 1389/02/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1435883163

آدرس: تصفیه تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیراز جنوبی بن بست بهار رو به روی بن بست لاله پلاک 4 واحد 3

تاریخ تاسیس: 1389/02/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/03/03:

208,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/27:

180,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/02/26:

100,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وخانم شبنم رستگار ثانی دارنده به کد ملی 006895XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، بن بست بهار (روبه روی بن بست لاله)، پلاک 4 ، واحد 3 کدپستی 143588XXXX می باشد. پ 951127XXXX55126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بدری علیرضا فرزند علی محمد صادره از اسلامشهر به شماره ملی 556982XXXX با پرداخت مبلغ 38 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 170000000 ریال به مبلغ 208 . 000 . 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد ـ آقای آرش موذنی با ک.م 005629XXXX دارنده 52000000 ریال سهم الشرکه ـ خانم مژگان بشیری با ک.م 049132XXXX دارنده 40000000 ریال سهم الشرکه ـ خانم شبنم رستگار ثانی با ک.م 006895XXXX دارنده 40000000 ریال سهم الشرکه ـ خانم سولماز برقی ایرانی دارنده 38000000 ریال سهم الشرکه ـ خانم بدری علیرضا با ک.م 556982XXXX دارنده 38000000 ریال سهم الشرکه. پ 940131XXXX66646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سولماز برقی ایرانی به کد ملی 146577XXXX با دریافت مبلغ 000000 38 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 20 . 8 . 000 . 000 ریال به مبلغ 170000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد ـ آقای آرش موذنی به کد ملی 005629XXXX دارنده 52 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه ـ خانم مژگان بشیری به کد ملی 049132XXXX دارنده 40000000 ریال سهم الشرکه ـ خانم شبنم رستگار ثانی دارنده به کد ملی 006895XXXX دارنده 40 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه ـ خانم بدری علیرضا به کد ملی 556982XXXX دارنده 38 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه. پ 940131XXXX00182 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 17/5/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ملاصدرا خ شیراز جنوبی بن بست بهار پ 4 واحد 3 ک پ 143588XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 25/5/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 12/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آرش موذنی به سمت رییس هییت مدیره و خانم سولماز برقی ایرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شبنم رستگارثانی به سمت عضو هییت مدیره و خانم مژگان بشیری به سمت عضو هییت مدیره و آقای آرش موذنی به سمت مدیر عامل . 2 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ فاطمی روبروی خ حجا به شماره 241 ک پ 141465XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای آرش موذنی و شبنم رستگارثانی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 30/4/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم شبنم رستگارثانی به شماره ملی 006895XXXX به شماره شناسنامه 2765 تاریخ تولد 21/3/55 فرزند ابراهیم با پرداخت مبلغ 000/000/40 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم مژگان بشیری به شماره ملی 049132XXXX به شماره شناسنامه 2070 تاریخ تولد 15/9/47 فرزند مصطفی با پرداخت مبلغ 000/000/40 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/180 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 3 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و صادرات و واردات لوازم بهداشتی و ساختمانی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی صادرات و واردات و خرید و فروش لوازم بهداشتی ساختمانی و لوازم بهداشتی آرایشی. 4 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آرش موذنی و خانم سولماز برقی ایرانی و خانم شبنم رستگارثانی و خانم مژگان بشیری. 5 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آرش موذنی به سمت رییس هییت مدیره و خانم سولماز برقی ایرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شبنم رستگارثانی به سمت عضو هییت مدیره و خانم مژگان بشیری به سمت عضو هییت مدیره و آقای آرش موذنی به سمت مدیر عامل . 6 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 7/4/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/2/1389 تحت شماره 375545 و شناسه ملی 103202XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/2/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و صادرات و واردات لوازم بهداشتی و ساختمانی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران ملاصدرا ـ شیراز جنوبی ـ بن بست بهار ـ پ 4 ـ واحد 1 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای آرش موذنی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم سولماز برقی ایرانی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم سولماز برقی ایرانی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی