اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 380617

شناسه ملی: 10320316814

تاریخ ثبت: 1389/05/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 1197754518

آدرس: تصفیه تهران انتهای وحدت اسلامی -- چهار راه مختاری -- خیابان مختاری شرقی -- جنب مسجد یزدی ها -- پلاک 155 طبقه چهارم

تاریخ تاسیس: 1389/05/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/02:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/30:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/09:

5,250,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/19:

5,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام گردید و آقای محمد صادق برادران خلخالی به شماره ملی 094533XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. آدرس محل تصفیه: تهران _ انتهای وحدت اسلامی – چهار راه مختاری – خیابان مختاری شرقی – جنب مسجد یزدی ها – پلاک 155 طبقه چهارم کد پستی 119775XXXX تعیین گردید. پ 950520XXXX24670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 02/03/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران اتوبان ارتش خ نخل پ 35 واحد 21 کدپستی 195575XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 آقای مهرداد تقی زاده بهجتی به شماره ملی 004750XXXX با دریافت مبلغ 000/200 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمدرضا یزدانی جهرمی به شماره ملی 007467XXXX با دریافت مبلغ 000/050/2 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکا خارج گردید. آقای علی محمد علیخان زاده به شماره ملی 181685XXXX با دریافت مبلغ 000/250 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای جاوید تقی زاده بهجتی به شماره ملی 004782XXXX با دریافت مبلغ 000/200 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای سید غلام حسینی به شماره ملی 659982XXXX با دریافت مبلغ 000/800 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500/1 ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/8 ریال به مبلغ 000/000/5 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 17/03/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 30/03/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدرضا یزدانی جهرمی به شماره ملی 007467XXXX با دریافت مبلغ 000/250 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/050/2 ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 000/250/5 ریال به مبلغ 000/000/5 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 22/04/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 9/3/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ آقای علی محمد علیخان زاده به شماره ملی 181685XXXX به شماره شناسنامه 71 تاریخ تولد 20/2/1333 فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ 000/250 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 ریال به مبلغ 000/250/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید غلام حسینی به شماره ملی 659982XXXX و آقای مهرداد تقی زاده بهجتی به شماره ملی 004750XXXX و آقای محمدرضا یزدانی جهرمی به شماره ملی 007467XXXX و آقای علی محمد علیخان زاده به شماره ملی 181685XXXX و آقای جاوید تقی زاده بهجتی به شماره ملی 004782XXXX . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای سید غلام حسینی به شماره ملی 659982XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهرداد تقی زاده بهجتی به شماره ملی 004750XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا یزدانی جهرمی به شماره ملی 007467XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی محمد علیخان زاده به شماره ملی 181685XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جاوید تقی زاده بهجتی به شماره ملی 004782XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جاوید تقی زاده بهجتی به شماره ملی 004782XXXX به سمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبراست. در تاریخ 28/3/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/5/1389 تحت شماره 380617 و شناسه ملی 103203XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/5/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: مدیریت و مشاوره در زمینه توسعه و امور سیستمها و روشهای حمل نقل مطالعات تکنولوژیک و مشاوره و نظارت بر نصب و راه اندازی نگهداری و تعمیرات و بهره برداری در صنعت حمل و نقل (جاده ای و ریلی) تدوین دانش فنی و استانداردهای مدیریتی و ارایه خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی و انتقال دانشهای فنی در امور ساخت و توسعه حمل نقل شهری مطالعات افزایش بازدهی ناوگان زیر ساختهای حمل و نقل و برنامه ریزی و بهبود عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات آنها مشاوره در تاسیس و احداث و اداره کارخانجات داخل و خارج از کشور بمنظور تولید وسایط نقلیه و ادوات حمل و نقل ارایه خدمات مشاوره ای و نظارت فنی به عنوان عامل چهارم در سیستم های حمل و نقل شهری و برون شهری انعقاد قرارداد یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه فعالیت های شرکت جهت اخذ یا اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و تسهیلات بانکی از منابع دولتی و غیر دولتی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس پ 140 واحد 8 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مهرداد تقی زاده بهجتی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمدرضا یزدانی جهرمی به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای سید غلام حسینی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای جاوید تقی زاده بهجتی به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای جاوید تقی زاده بهجتی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی