اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 155078

شناسه ملی: 10101978329

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 26 نفر

کد پستی: 1511915513

آدرس: نشانی اول خیابان وزرا نبش کوچه 28 پلاک 92

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/24:

6,000,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزاد زندی آتشبار دارای کد ملی 472321XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شماره شناسه ملی 140046XXXX4 به جای آقای حسن وفایی ، به عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. بخشی از اختیارات هییت مدیره ذیل ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، پیششنهاد ارایه ایین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هییت مدیره افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر ، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، صدور ، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ، انتعقاد هر نوع قرارداد، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال و غیرمنتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور و در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ، بارعایت آیین نامه های شرکت و مصوبات هییت مدیره ، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه ها ، دادسرها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دیوان عدالت اداری ، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر ، تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هییت مدیره ، تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره ، تنظیم صورت های مالی میان دور های در مقاطع سه ماه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هییت مدیره. امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چکها ، بروات و سفته ها با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل و رییس هییت مدیره با امضای دو عضو هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 980827XXXX88639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1398 و مجوز شماره 030/545357 , 989 مورخه 12/5/98 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 105XXXX000000 ریال به مبلغ 6XXXXXXXX0000 ریال منقسم به 6XXXXXXXX0 سهم 1000 ریالی با نام که تماما از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 980631XXXX38684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای عباس بنی شریف به کد ملی 462014XXXX به سمت رییس هییت مدیره. - آقای صفدرعلی اسدی به کد ملی 539938XXXX نایب رییس هییت مدیره. - آقای صفدر علی اسدی به کد ملی 539938XXXX را به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند. - امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات و سفته ها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رییس هییت مدیره با امضای دو عضو هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - اختیارات هییت مدیره در ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نماینگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ پیشنهاد ارایه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هییت مدیره ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکورو در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، با رعایت آیین نامه های شرکت و مصوبات هییت مدیره، ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر، ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هییت مدیره، ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره، ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هییت مدیره پ 980631XXXX82405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر ثبت شده به شماره 28650 تهران و شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاخص اندیشان ثبت شده به شماره 15566 تهران و شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/97 به تصویب رسید پ 980631XXXX24940 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/31:

پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه 139830XXXX01043024 مورخ 29/4/98 شماره ملی آقای صفدرعلی اسدی بشرح 539938XXXX صحیح است پ 980631XXXX65523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صفدر علی اسدی به کد ملی 239938XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی 101038XXXX3 به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس بنی شریف با کد ملی 462014XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت، چکها، بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رییس هییت مدیره با امضای دو عضو هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره در ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.- پیشنهاد ارایه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هییت مدیره - افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر.- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمممیم در مورد کلیه ایقاعات، بارعایت آیین نامه های شرکت و مصوبات هییت مدیره.- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. -تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هییت مدیره - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره، -تنظیم صورت های مالی میان دور ه ای در مقاطع سه ماه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هییت مدیره پ 980429XXXX21468 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هییت مدیره ذیل ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ پیششنهاد ارایه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هییت مدیره ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور ، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ انتعقاد هر نوع قرارداد، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال و غیرمنتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمممیم در مورد کلیه ایقاعات ، بارعایت آیین نامه های شرکت و مصوبات هییت مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه ها ، دادسرها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هییت مدیره ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره ـ تنظیم صورت های مالی میان دور های در مقاطع سه ماه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد پ 980218XXXX31540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عباس بنی شریف به کد ملی 462014XXXX به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی 140047XXXX0 به عنوان رییس هییت مدیره و محمد ابراهیمی به کد ملی 042016XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی 101038XXXX3 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و حسن وفایی به کد ملی 175310XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی 140046XXXX4 به عنوان عضو هییت مدیره و غلام عباس ترابی به کد ملی 005235XXXX به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی 101038XXXX4 به عنوان عضو هییت مدیره و محمد علی منتظر القایم به کد ملی 128026XXXX به نمایندگی از شرکت پترو پالایش دهلران به شناسه ملی 140056XXXX7 به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ اختیارات هییت مدیره در ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ پیشنهاد ارایه ایین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هییت مدیره ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور ، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمممیم در مورد کلیه ایقاعات ، بارعایت آیین نامه های شرکت و مصوبات هییت مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه ها ، دادسرها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هییت مدیره ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره ـ تنظیم صورت های مالی میان دور های در مقاطع سه ماه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هییت مدیره. پ 971204XXXX41284 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی 101038XXXX4 و شرکت پترو پالایش دهلران به شناسه ملی 140056XXXX7 و شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی 101038XXXX3 و شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی 140047XXXX0 و شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی 140046XXXX4 به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 971204XXXX88831 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن وفایی با کد ملی 175310XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی 140046XXXX4 به جای آقای محمد زالی و آقای غلام عباس ترابی با کد ملی 005235XXXX به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی 101038XXXX4 به جای آقای پیمان شاه علی به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند بخشی از اختیارات هییت مدیره ذیل ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ـ پیشنهاد ارایه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هییت مدیره ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر . ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمممیم در مورد کلیه ایقاعات، بارعایت آیین نامه های شرکت و مصوبات هییت مدیره . ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر . ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هییت مدیره ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره ـ تنظیم صورت های مالی میان دور های در مقاطع سه ماه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هییت مدیره . پ 970905XXXX18847 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 103207XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاخص اندیشان به شماره ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. پ 970503XXXX94516 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی منتظر القایم با کد ملی 128026XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم به شناسه ملی 140056XXXX7 به جای سیدجلال الدین سیدی کنجانی به شماره ملی 004549XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردید. بخشی از اختیارات هییت مدیره ذیل ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ پیشنهاد ارایه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هییت مدیره ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، بارعایت آیین نامه های شرکت و مصوبات هییت مدیره ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هییت مدیره ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره ـ تنظیم صورت های مالی میان دور های در مقاطع سه ماه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هییت مدیره عضو جدید هییت مدیره. پ 970406XXXX25360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجلال الدین سیدی کنجانی با کد ملی 004549XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم با شناسه ملی 140056XXXX7 به جای آقای احمد بارول به عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. پ 960802XXXX03127 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس بنی شریف با کد ملی 462014XXXX به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی 140047XXXX0 به عنوان عضو و رییس هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. پ 960705XXXX28450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 95 به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی 103202XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شماره ملی 101054XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 960705XXXX59529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد ابراهیمی به کد ملی 042016XXXX به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی 101038XXXX3 به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره به جای آقای فریدون فدایی دولت برای باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضای دونفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960213XXXX17204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بخشی از اختیارات هییت مدیره در ماده 37 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - پیششنهاد ارایه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هییت مدیره. - افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال و غیر منتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، بارعایت آیین نامه های شرکت و مصوبات هییت مدیره. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. - تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هییت مدیره. - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره. - تنظیم صورت های مالی میان دور های در مقاطع سه ماه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هییت مدیره. پ 960213XXXX81567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/28:

پیرو آگهی شماره 139530XXXX01137905 مورخ 3/12/95 اعلام می دارد کد ملی پیمان شاه علی 005879XXXX صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. پ 951228XXXX33314 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:هییت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود:نمایندگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد ارایه ایین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هییت مدیره. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انتعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، بارعایت ایین نامه های شرکت و مصوبات هییت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هییت مدیره. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هییت مدیره. تنظیم صورت های مالی میان دور های در مقاطع سه ماه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هییت مدیره. پ 951203XXXX38892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای احمد بارول با کد ملی 197021XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم به شماره شناسه ملی 140056XXXX7 به عنوان رییس هییت مدیره، آقای فریدون فدایی دولت به کد ملی 657990XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شماره شناسه ملی 101038XXXX3 به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد زالی با کد ملی 043965XXXX به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شماره شناسه ملی 140046XXXX4 به عنوان عضو هییت مدیره، آقای رحیم اسلامی با کد ملی 181876XXXX به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شماره شناسه ملی 140047XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره، آقای پیمان شاه علی با کد ملی 005878XXXX به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی تابان فردا به شماره شناسه ملی 101038XXXX4 به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند. مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951203XXXX42340 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی 101038XXXX4 ـ شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم به شماره شناسه ملی 140056XXXX7 ـ شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی 101038XXXX3 ـ شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی 140047XXXX0 و شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی 140046XXXX4 به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 951007XXXX00281 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هییت مدیره ذیل ماده 37 اساسنامه شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت -صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی -اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه ان به بازرس و حسابرس-تنظیم صورت های مالی میان دوره های در مقاطع سه ماه و ارایه صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی - پیشنهاد تقسیم سود صاحبان سهام. پ 950628XXXX47766 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون فدایی دولت با کد ملی 657990XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی 101021XXXX1 به عنوان نایب ریس هییت مدیره و مدیرعامل به جای آقای امیرحسین بحرینی عباس بنی شریف با کد ملی 462014XXXX به نمایندگی از طرف شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی 109802XXXX0 به عنوان عضو هییت مدیره به جای آقای محمد کاظم حسینخانی جهت حضور در جلسات هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک برات قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950428XXXX10488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی داریاروش با شناسه ملی 103202XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی 101005XXXX2 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ 940824XXXX67307 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هییت مدیره بخشی از اختیارات هییت مدیره ذیل ماده 37 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ـ بند 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بند 2 ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به غیر از آیین نامه معاملات، آیین نامه فروش و آیین نامه صادرات و آیین نامه حقوق و دستمزد بند 4 ـ تصویب جزییات ساختار سازمانی (به استثنای تاپ چارت سازمانی تا سطح مدیران) و همچنین عزل و نصب کلیه مامورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، اعزام به ماموریت، تعیین شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری بند 6 ـ افتتاح و انسداد هر نوع حساب نزد بانکها و موسسات قانونی داخلی و خارجی بند 7 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون و متفرعاتش بند 8 ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی بند 9 ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساس نامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول تا سقف مالی مصوب در آیین نامه معاملات و نیز عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجر بند 10 ـ اتخاذ تصمیم در امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. بند 14 ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید و تکذیب نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر پ 940230XXXX03431 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر خالقی با کد ملی 119948XXXX به نمایندگی از طرف شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شناسه ملی 101038XXXX4 به عنوان رییس هییت مدیره آقای امیرحسین بحرینی با کد ملی 006865XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی 101021XXXX1 آقای مهدی ریاحی پور با کد ملی 004733XXXX به نمایندگی از طرف شرکت خدمات پشتیبانی صبانفت شناسه ملی 101014XXXX0 آقای محمدکاظم حسینخانی با کد ملی 004704XXXX به نمایندگی از طرف شرکت فاوا نفت صبا کیش شناسه ملی 109802XXXX0 آقای محمد زالی با کد ملی 043965XXXX به نمایندگی از طرف شرکت راهبران جوان آرمان شناسه ملی 103208XXXX9 به عنوان عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 931209XXXX20797 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 101021XXXX51 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شناسه ملی 101021XXXX1 شرکت راهبران جوان آرمان شناسه ملی 103208XXXX9 شرکت فاوا نفت صبا کیش شناسه ملی 109802XXXX02 خدمات پشتیبانی صبا نفت شناسه ملی 101014XXXX0 پ 931206XXXX96396 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای امیر حسین بحرینی با کد ملی 006865XXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) شناسه ملی 101021XXXX1 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند وآقای محمد زالی با کد ملی 043965XXXX به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران(سهامی خاص) شناسه ملی 101014XXXX2 به عنوان عضو هییت مدیره به جای آقای محمد رضا موثقی نیا برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد اور و تجاری و بانکی از قبیل چک برات قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930929XXXX84951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به 1392 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصادجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی 103202XXXX8 به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی 101005XXXX2 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1393 انتخاب شدند پ 930805XXXX72653 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/14:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 9/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین بحرینی با کد ملی 006865XXXX بجای بهروز کره بند بوشهری با کد ملی 350072XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع نفت ب شناسه ملی 101021XXXX1 به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید. پ 1850382 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر خالقی با کد ملی 119948XXXX به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی 101020XXXX5 به عنوان رییس هییت مدیره آقای محمدرضا موثقی نیا با کد ملی 003456901 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل به نمایندگی از طرف شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی 101014XXXX2 آقای مهدی ریاحی پور با کد ملی 004733XXXX به نمایندگی از طرف شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی 101025XXXX1 آقای محمدکاظم حسین خانی به کد ملی 004704XXXX به نمایندگی از طرف شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی 101018XXXX6 و آقای بهروز کره بند بوشهری با کد ملی 350072XXXX به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 101021XXXX1 به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1792395 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 30/12/1391 تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی 101003XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهمند شناسه ملی 101001XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ 1755276 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/04:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ا علامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات زیر می باشد: نام شرکت نفت سپاهان ثبت شده به شماره 155078 و شناسه ملی 101019XXXX9 موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: تاسیس، احداث و ایجاد کارخانجات و تهیه و تحصیل کالا و مواد اولیه و واسطه ای به منظور ساخت و بسته بندی انواع روغن های پایه جهت تولید روغن های موتور مورد نیاز خودروهای گوناگون و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و دریایی و هوایی و ریلی و محصولات جانبی و مشتقات حاصل از آنها همانند گریس، اسلاک واکس، پارافین واکس جامد، پارافین مایع صنعتی، اکستراکت، مواد شیمیایی، چسب و رزین، مکمل های سوخت و روغن، حشره کش، روغن ترمز، انواع افزودنی ها، ضدیخ و ضدجوش، شیشه شوی و انواع مواد افزودنی، ترکیبات چربی زدا و کلیه روغن های صنعتی جهت عرضه و فروش در داخل و خارج از کشور. تهیه و تامین ماشین آلات، قطعات و لوازم یدکی اقلام و تجهیزات کنترلی، الکترونیکی و بازرسی، محصولات ساخته شده و مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز از داخل و خارج کشور جهت نگهداری، تولید، اختلاط، امتزاج، فن آوری، بسته بندی و عرضه و توزیع آنها در داخل و خارج کشور. بررسی و انجام تحقیقات لازم جهت شناخت هر چه بهتر نیاز بازارهای مصرف داخلی و خارجی و ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات و دستیابی به روش های برتر و تولید محصولات جدید. انجام هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در سایر شرکتهای سرمایه گذاری، تولیدی، صنعتی، بازرگانی مهندسی، خدماتی و تحقیقاتی از طریق تامین یا تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود، داخلی و یا خارجی، صادرات، واردات، خرید و فروش هرگونه مواد و تجهیزات مجاز به ویژه مواد و فرآورده های نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیایی و انجام هرگونه عملیات مجاز بازرگانی برای تامین مواد اولیه، مصالح و ابزار و ماشین آلات از داخل و خارج از کشور جهت اجرای این موضوع. طراحی، نظارت و اجرای عملیات مهندسی و احداث و توسعه پالایشگاه ها، ارایه خدمات پیمانکاری و مدیریت پیمان پروژه های مرتبط با صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیایی و انجام هرگونه عملیات مجاز بازرگانی برای تامین مواد اولیه، مصالح و ابزار و ماشین آلات از داخل و خارج از کشور جهت اجرای این موضوع. تاسیس شرکت، شعب، دفاتر و نمایندگی ها برای شرکت و یا اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور به منظور امور مرتبط با موضوع شرکت و یا ادغام با سایر شرکتها یا انحلال آنها و قبول نمایندگی از موسسات و شرکت های داخلی و خارجی. خرید، اجاره، مدیریت فنی و عملیاتی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی و فروش هر نوع کشتی و شناور و سوخت رسان و تصدی به فعالیت کشتی رانی و سایر فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل دریایی. ارایه کلیه خدمات حمل و نقل و لجستیک زمینی، هوایی و دریایی و سایر فعالیتهای مرتبط با این موضوع و قبول و اعطای حمل و نقل دریایی، هویای یا زمینی. انجام کلیه عملیات، معاملات مالی و بازرگانی، خدمات مالی و اقتصادی، بیمه ای، لجستیکی صنعتی، پیمانکاری، مهندسی، مشاوره، آزمایشگاهی، آموزش و پژوهش و نیز اجرای هرگونه تحقیق و آزمایش که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد و یا برای جریان عادی فعالیت های شرکت ضروری باشد، در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین جاری کشور و با استفاده از کلیه ابزارهای متداول اقتصادی انجام خدمات آزمایشگاهی، کنترل کیفیت، صنعتی، فنی مهندسی، تعمیر و نگهداری، اقتصادی، بازرگانی، مشاوره ای و تحقیقاتی بنا به سفارش با رعایت قوانین جاری کشور. تحصیل و استفاده از هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی و انجام سایر روش های تامین مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی و انجام کلیه عملیات مرتبط. انجام هرگونه فعالیت مجازی که موجب تقویت بنیه مالی شرکت گردد. به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات مالی وبازرگانی و صنعتی مجاز داخلی و یا خارجی که به طور مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد اقدام نماید. مرکز اصلی شرکت به نشانی اول خیابان وزرا نبش کوچه 28 پلاک 92 کدپستی 151191XXXX شرکت برای مدت نامحدود تاسیس شده است. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/050/1 ریال منقسم به 000/000/050/1 سهم یک هزار ریالی با نام بوده که تماما پرداخت شده است و شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. اعضای هییت مدیره شرکت شامل: آقای محمدرضا موثقی نیا ( مدیر عامل و نایب رییس) فرزند احمد متولد 1340 کد ملی 003454XXXX آقای عطااله مهرابی راد ( عضو هییت مدیره) فرزند شمس اله متولد 1357 کد ملی 275367XXXX مسعود شریعتی ورنوسفادرانی ( عضو هییت مدیره) فرزند محمد متولد 1349 کد ملی 114104XXXX بهروز کره بندی بوشهری ( عضو هییت مدیره) فرزند دارای متولد 1323 کد ملی 350072XXXX مجید شیخانی (رییس هییت مدیره) فرزند علی اکبر متولد 1336 کد ملی 004714XXXX شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی مطابق با ماده 24 اساسنامه شرکت میباشد. ماده 24 در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارن ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تقسیم سود و تشکیل اندوخته طبق اساسنامه و مفاد قانون تجارت میباشد. شرکت هیچگونه دیونی نداشته و دیون اشخاص را تضمین ننموده است، همچنین مانده بدهی های شرکت طبق ترازنامه مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1390 بدین شرح میباشد. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت روزنامه دنیای اقتصاد است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. پ 1692766 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/7/91 محمدرضا موثقی نیا به ش م 003454690 به جای غلامرضا موذنی به نمایندگی شرکت هواپیمایی نفت ایران به ک م 101014XXXX2 به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/12:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/4/91 مجید شیخانی به کد ملی 004714XXXX بجای علیرضا علی احمدی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی 101020XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/21:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/4/91 شرکت مزبورکه در تاریخ 8/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی 101003XXXX3 به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کد ملی 483208XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/6/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/600 ریال به مبلغ 000/000/000/050/1 ریال منقسم به 000/000/050/1 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 1/11/90 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/89 علیرضا علی احمدی به کد ملی 565908XXXX به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی 101025XXXX5 بسمت رییس هییت مدیره و غلامرضا موذنی به کد ملی 229594XXXX به نمایندگی هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی 101014XXXX2 بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و بهروز کره بندی بوشهری به کد ملی 350072XXXX به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی 101031XXXX1 و مسعود شریعتی به کد ملی 114104XXXX به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی 101025XXXX1 و عطااله مهرابی راد به کد ملی 275367XXXX به نمایندگی شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی 101018XXXX6 بسمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت و در غیاب با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/20:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/8/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 2/9/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت به شناسه ملی 101031XXXX1 شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی 101018XXXX6 شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی 101025XXXX1 شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی 101020XXXX5 شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی 101014XXXX2 . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/7/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: شعبه شرکت در مشهد خیابان فداییان اسلام بین فداییان اسلام 13 و چهارراه ساختمان پارسه طبقه دوم واحد 6 کدپستی 916569XXXX تاسیس گردید. شعبه شرکت در شیراز بلوار پاسداران ایستگاه دو کوچه 64 پلاک 448 کدپستی 718497XXXX تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/28:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/3/89 شرکت مزبور که در تاریخ 9/4/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/1/89 و به موجب حکم صادره غلامرضا موذنی به جای علیرضا سرابی به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران بسمت عضو هییت مدیره و بهروز کره بندبوشهری به سمت رییس هییت مدیره و آیت اله جوشن به سمت نایب رییس هییت مدیره و غلامرضا موذنی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/8/88 شعبه ای در منطقه آزِاد کیش خ رودکی روبروی هتل شایگان قطعه 56 تی اس تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی