اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 428352

شناسه ملی: 10320798062

تاریخ ثبت: 1391/04/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان شهید رجایی 18 متری تختی کوچه 55 پلاک 15 ط 3

تاریخ تاسیس: 1391/04/14

کد پستی: 1839847983

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/25:

9,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/14:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/02/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای تورج شجاع سنگچولی به شماره ملی 509905XXXX با دریافت مبلغ 000/000/1 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/9 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 21/03/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1666696 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 23/10/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اکبر روحی به شماره ملی 006060XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای تورج شجاع سنگچولی به شماره ملی 509905XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید محمد موسوی به شماره ملی 387291XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اکبر روحی به شماره ملی 006060XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 8/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/17:

شرکت فوق در تاریخ 14/4/1391 تحت شماره 428352 و شناسه ملی 103207XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/4/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: استخراج معادن نمک و تهیه و تولید و بسته بندی نمک تصفیه شده و یددار صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و حقوقی ایجاد شعبه در سراسر کشور اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان شهید رجایی 18 متری تختی کوچه 55 پلاک 15 ط 3 کدپستی 183984XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای اکبر روحی به شماره ملی 006060XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای سید محمد موسوی به شماره ملی 387291XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 آقای تورج شجاع سنگلچولی به شماره ملی 509905XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای تورج شجاع سنگلچولی به شماره ملی 509905XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی