اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1262

شناسه ملی: 14000086841

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : : 1 -خانم ناهید قاسمی شیری به کد ملی 257165XXXX به سمت عضو هییت مدیره 2 - آقای ابوالفضل حبیبی به کد ملی 256006XXXX به سمت مدیر عامل 3 () - آقای غلام حسین حبیبی به کد ملی 257163XXXX به سمت رییس هییت مدیره 4 -آقای رامین حبیبی به کد ملی 257258XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا آقای ابوالفضل حبیبی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 980913XXXX89827 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1398 و باستناد مجوز شماره 73879/41 مورخ 28/08/98 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره عبارتند از: خانم ناهید قاسمی شیری به شماره ملی 257165XXXX و آقای غلام حسین حبیبی به شماره ملی 257163XXXX و آقای رامین حبیبی به شماره ملی 257258XXXX همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 آقای جابر پرنیان خوی به کد ملی 237242XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سعید رحمانیان به کد ملی 247104XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980904XXXX57676 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1396 و تاییدیه شماره 39474/41 ـ 01/08/1396 اداره کل راهداری و وحمل و نقل جاده ای استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: 1 ـ آقای غلام حسین حبیبی به کد ملی 257163XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم ناهید قاسمی شیری به کد ملی 257165XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی 3 ـ رامین حبیبی به کد ملی 257258XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ ابوالفضل حبیبی به شماره ملی 256006XXXX د به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران برای مدت دو سال انتخاب شدند: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی واوراق عادی واداری با امضا ابوالفضل حبیبی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970224XXXX92863 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1396 و تاییدیه شماره 39474/41 ـ 01/08/1396 اداره کل راهداری و وحمل و نقل جاده ای استان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ب: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای غلام حسین حبیبی به شماره ملی 257163XXXX آقای رامین حبیبی به شماره ملی 257258XXXX خانم ناهید قاسمی شیری به شماره ملی 257165XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند ب ـ 2 ـ آقای جابر پرنیان خوی به شماره ملی 237242XXXX به سمت بازرس اصلی آقای سعید رحمانیان کوشککی به شماره ملی 247104XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ب ـ 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970224XXXX36488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای غلام حسین حبیبی به کد ملی 257163XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم ناهید قاسمی شیری به کد ملی 257165XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی ـ رامین حبیبی به کد ملی 257258XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ محمد صادق اعظمی پور به کد ملی 252972XXXX به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران و هییت مدیره: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی واوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل ورییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950627XXXX68366 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای غلام حسین حبیبی به شماره ملی 571633597 آقای رامین حبیبی به شماره ملی 257258XXXX خانم / ناهیدقاسمی شیری به شماره ملی 257165XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای جابر پرنیان خوی به شماره ملی 237242XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سعید رحمانیان کوشککی به شماره ملی 247104XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950627XXXX45583 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی