اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 305797

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/11/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم شیدا خادمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیرعباس بهنام به سمت رییس هییت مدیره و آقای سعید داودآبادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیرعباس بهنام به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 26/01/1387 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی