اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6464

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/07/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/07/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت دشت سرسبز حوریا و کیان (سهامی خاص) که در تاریخ 18/7/86 تحت شماره 6464 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخ 18/7/86 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: ترشیجات و شوریجات دشت سرسبز حوریا و کیان 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ـ پل هرو ـ شهرک صنعتی پل هرو ـ شرکت ترشیجات و شوریجات دشت سرسبز حوریا و کیان 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که 35 % آن طبق گواهی 969/231 ـ 9/7/86 بانک رفاه به حساب جاری 400002 واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: شیرین رحمانی 50 سهم ـ محمدحسین دالوند 35 سهم ـ مریم دالوند 15 سهم 6 ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا: شیرین رحمانی به سمت مدیرعامل ـ محمدحسین دالوند به سمت رییس هییت مدیره و مریم دالوند به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب و مقررا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی نظیر چک ـ سفته ـ برات و غیره با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه 8 ـ بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: زهرا نصرالهی و معصومه صفار به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال تعیین گردیدند. 9 ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی