اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2716

شناسه ملی: 14008641120

تاریخ ثبت: 1398/07/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان بوشهر ، شهرستان دشتستان ، بخش مرکزی ، شهر برازجان ، محله کوی امام رضا ، خیابان امامت ، خیابان شهید چمران ، پلاک 0 ، پاساژ ضحی ، طبقه اول ، واحد 35

تاریخ تاسیس: 1398/07/02

کد پستی: 7561736182

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/02:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/02:

تاسیس شرکت تعاونی خدمات برق دلاویز جنوب گروه هشت هزار و صد و سی و پنج درتاریخ 02/07/1398 به شماره ثبت 2716 به شناسه ملی 140086XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. باستناد نامه شماره 642928 مورخ 31/06/1398 اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان دشتستان موضوع: تامین نیروی انسانی متخصص و نیمه متخصص جهت بخش خصوصی و دولتی- انجام خدمات ساختمانی و ابنیه شامل نوسازی و بازسازی - انجام امور تاسیساتی شامل لوله کشی گاز ، آب و فاضلاب شهری و روستایی- انجام خدمات فضای سبز شامل پارکها و باغها- انجام امور خدماتی محیط های اداری و نظافت امور اداری و مهمانسراها - تامین ماشین آلات اداری - انجام تعمیرات پست های توزیع و فوق توزیع برق- نظافت و سرویسهای لازم در پست های توزیع و فوق توزیع برق - انجام خدمات برق رسانی در شهر و روستا و در چاههای کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ، شهرستان دشتستان ، بخش مرکزی ، شهر برازجان، محله کوی امام رضا ، خیابان امامت ، خیابان شهید چمران ، پلاک 0 ، پاساژ ضحی ، طبقه اول ، واحد 35 کدپستی 756173XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10 , 500 , 000 ریال می باشد که به 35 سهم 000 , 300 ریالی منقسم گردیده است که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی شماره 134/1601 مورخ 26/06/1398 بانک توسعه تعاون شعبه دشتستان پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست . اولین مدیران: آقای سیدهاشم شاروبند آزاد به شماره ملی 249084XXXX و به سمت رییس هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 20/06/1401 آقای عبدالرضا پناهی به شماره ملی 350134XXXX و به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسین تا 20/06/1401 آقای مرتضی صالحی به شماره ملی 352065XXXX و به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 20/06/1401 آقای منصور خرم به شماره ملی 352104XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 20/06/1401 آقای عبدالحسین دهقانی به شماره ملی 354967XXXX و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 20/06/1401 آقای عبدالحسین دهقانی بشماره ملی 354967XXXX بسمت منشی هییت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا 20/06/1401 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و برات مشترکا با امضا آقای عبدالحسین دهقانی (مدیرعامل) و آقای سید هاشم شاروبندآزاد(رییس هییت مدیره) با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضا آقای عبدالحسین دهقانی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای نعمت اله باصولی بشماره ملی 352104XXXX بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و آقای اله کرم کرمی بشماره ملی 532980XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980702XXXX45145 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی