اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 528760

شناسه ملی: 14007722045

تاریخ ثبت: 1397/04/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1417994420

آدرس: تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر پلاک 78 مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه الزهرا طبقه 11 واحد 1105

تاریخ تاسیس: 1397/04/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ساناز بلارک به شماره ملی 002099XXXX به سمت بازرس اصلی و مهسا امام جمعه به شماره ملی 001293XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. پ 981101XXXX94179 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مونا ناصری به شماره ملی 001240XXXX علی ناصری به شماره ملی 580977XXXX و مهدی ناصری به شماره ملی 044029XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 981101XXXX90139 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مونا ناصری به شماره ملی 001240XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل علی ناصری به شماره ملی 580977XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مهدی ناصری به شماره ملی 044029XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981101XXXX71716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، پلاک 78 ، مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه الزهرا، طبقه 11 ، واحد 1105 کدپستی 141799XXXX تغییر یابد. پ 980902XXXX08455 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

تاسیس شرکت سهامی خاص بانیان اندیشه های نوآورانه آینده درتاریخ 26/04/1397 به شماره ثبت 528760 به شناسه ملی 140077XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارایه خدمات مطالعه، طراحی و مشاوره و آموزشی در زمینه توسعه و مدیریت منابع انسانی، مدیریت راهبردی، توسعه نوآوری و کارآفرینی و فناوری، تجزیه و تحلیل، بازاریابی غیر هرمی و غیرشبکه ای، ارایه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه ایجاد و توسعه فرایندهای عملیاتی برای موفقیت واحدهای نوآور، حمایت و راهبری تیم های کارآفرینی و فناوری، انجام طرح های پژوهشی و مشاوره ای در زمینه کارآفرینی و تسهیل تعاملات و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد و ارایه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی، انجام کلیه امور مجاز معاملاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی، همکاری با موسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ دانشگاه تهران ـ بلوار کشاورز ـ خیابان 16 آذر ـ پلاک 78 ـ مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه الزهرا ـ طبقه 10 ـ واحد 1001 کدپستی 141799XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100000 سهم 100 ریالی تعداد 100000 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 427702/97/18 مورخ 06/04/1397 نزد بانک بانک تجارت شعبه کشاورز فلسطین با کد 322 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم مونا ناصری به شماره ملی 001240XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه رحیمی به شماره ملی 008456XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا محمودزاده ورزی به شماره ملی 208048XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات، قراردادها و اسناد دیگری که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مهسا امام جمعه به شماره ملی 001293XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم آرزو نصیری دهج به شماره ملی 442045XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد جوان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970426XXXX48935 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی