اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 235859

شناسه ملی: 10102767953

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: تهران خیابان حافظ چهارراه عزیزخان روبروی خیابان سرهنگ سخایی پلاک 138 طبقه دوم واحد شمالی

کد پستی: 1138934535

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/06:

10,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین اسدزاده ماسوله به کد ملی 006268XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره بهنام اسدزاده ماسوله به کد ملی 008175XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بابک اسدزاده ماسوله به کد ملی 007487XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981102XXXX94250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین اسدزاده ماسوله به کد ملی 006268XXXX بهنام اسدزاده ماسوله به کد ملی 008175XXXX و بابک اسدزاده ماسوله به کد ملی 007487XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ 981102XXXX32695 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1397 به تصویب رسید. آقای میثم تاجیک پلاشت به کد ملی 042204XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سعید شجاع ثانی به کد ملی 264995XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 980519XXXX82356 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 1000000 سهم 10000 ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 971019XXXX67605 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان وترازنامه سال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای میثم تاجیک به کد ملی 042204XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سعید شجاع ثانی به کد ملی 264995XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. پ 970430XXXX39927 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای میثم تاجیک به کد ملی 042204XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سعید شجاع ثانی به کد ملی 264995XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. آقای رامین اسدزاده ماسوله به کد ملی: 006268XXXX و آقای بهنام اسدزاده ماسوله به کد ملی: 008175XXXX و آقای بابک اسدزاده ماسوله به کد ملی: 007487XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ 960824XXXX24820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای رامین اسدزاده ماسوله به کد ملی: 006268XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای بهنام اسدزاده ماسوله به کد ملی: 008175XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای بابک اسدزاده ماسوله به کد ملی: 007487XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور (چک و سفته و برات) و قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ 960824XXXX99259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/14:

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی آپادانا فرامین تجارت سهامی خاص به شماره ثبت 235859 و شناسه ملی 101027XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان حافظ , چهارراه عزیزخان , روبروی خیابان سرهنگ سخایی پلاک 138 طبقه دوم واحد شمالی کدپستی 113893XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران ـ خیابان حافظ چهارراه عزیزخان کوچه هور ـ پلاک 1 ـ طبقه زیر همکف کدپستی 113893XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940422XXXX22807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران ـ خیابان حافظ ـ روبروی خیابان سرهنگ سخایی ـ نبش کوچه هور ـ پلاک 134 ـ طبقه زیر همکف کد پستی 113893XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940701XXXX92215 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر کاهش پیدا کرد در نتیجه مواد مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 940728XXXX05218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین اسدزاده ماسوله به کد ملی: 006268XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای بهنام اسدزاده ماسوله به کد ملی: 008175XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای بابک اسدزاده ماسوله به کد ملی: 007487XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره " همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای میثم تاجیک به کد ملی: 042204XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای سعید شجاع به کد ملی: 264995XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. پ 940728XXXX70594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به " تولیدی بازرگانی آپادانا فرامین تجارت " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940327XXXX07604 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان حافظ چهارراه عزیزخان پلاک 138 طبقه زیر همکف واحد 3 به کدپستی 113893XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1783781 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/25:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید. آقایان میثم تاجیک پلاشت به کد ملی 042204XXXX و سعید شجاع ثانی به کد ملی 264995XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رامین اسدزاده ماسوله به شماره ملی 006268XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم زهرا صادقی نژاد ماسوله به شماره ملی 267874XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1747656 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/25:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 2 الی 4 نفر تغییر یافت و ماده 31 اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. پ 1747657 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/8/91 شرکت مزبور که در تاریخ 9/8/91 واصل گردید: اعضا هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: تارا محمدی با کد ملی 229853XXXX به سمت رییس هییت مدیره و زهرا صادقی نژادماسوله با کد ملی 267874XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و رامین اسدزاده ماسوله با کد ملی 006268XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی