اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 805

شناسه ملی: 10861102603

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

کد پستی: 6514786385

آدرس: شهر همدان خیابان صنعت روبروی پمپ بنزین بن بست درودگران پلاک 98 و

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/08:

3,118,380,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1398 و باستناد نامه شماره 10941/8 مورخ 06/05/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی سال 1397 به تصویب رسید. 2 ـ روزنامه هگمتانه به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه همدان پیام به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت به تصویب رسید. 3 ـ سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ 000/000/310/6 ریال به مبلغ 000/610/402/8 ریال (منقسم به 261 , 840 سهم 000/10 ریالی) از محل سود انباشته سال 1396 به تصویب رسید. 4 ـ آقای حسن ترکمان با شماره ملی 387395XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد شریفی با شماره ملی 387461XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 980528XXXX65640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1397 وتاییدیه شماره 24343/8 مورخ 16/10/1397 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 آقای وحید محمدیان از سمت مدیرعاملی عزل گردید لذا سمتهای اعضای هییت مدیره و مدیرعامل بشرح ذیل می باشد: آقای فلاح پور میدانی با کد ملی 472238XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای وحید محمدیان با کد ملی 287182XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا صنوبری با کد ملی 387328XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره آقای علی اصغر فلاحان با کد ملی 387442XXXX به سمت عضواصلی هییت مدیره آقای محمد حسن رهی با کد ملی 387438XXXX به سمت عضواصلی هییت مدیره - 2 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، برات ، سفته و اوراق بهادر با امضا آقایان حمیدرضا صنوبری (مدیرعامل) و فلاح پور میدانی (رییس هیت مدیره) و در غیاب وی ، وحید محمدیان(نایب رییس هییت مدیره) ممهوربه مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . ش 971029XXXX51605 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/30:

پیرو آگهی به شماره مکانیزه 139630XXXX78001496 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/04/1396 بند 4 آگهی از قلم افتاده است که به شرح ذیل اصلاح می گردد: سرمایه شرکت از مبلغ 304813XXXX ریال به 311838XXXX ریال و تعداد اعضا از 241 نفر به 240 نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد. ش 970430XXXX89107 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1397 و برابر مجوز شماره 7044/8 مورخ 10/04/1397 اداره تعان کار و رفاه اجتماعی شهرستان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 صورت های مالی سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. ـ 2 روزنامه های هگمتانه به عنوان روزنامه اصلی و همدان پیام به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید. ـ 3 سرمایه شرکت از مبلغ 000/380/118/3 ریال به مبلغ 000/000/310/6 ریال (منقسم به 000 , 631 سهم 000/10 ریالی) از محل بستانکاران مورد تصویب قرار گرفت و تعداد اعضای شرکت تعاونی از 240 نفر به 237 نفر کاهش یافت. ـ 4 اعضای هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: آقایان وحید محمدیان با کد ملی 287182XXXX ، فلاح پور میدانی با کد ملی 472238XXXX ، حمیدرضا صنوبری با کد ملی 387328XXXX ، علی اصغر فلاحان به شماره ملی 387442XXXX ، محمدحسن رهی با کد ملی 387438XXXX همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان عیسی رستمی با کد ملی 387445XXXX ، محسن خضریان با کد ملی 387224XXXX ، داود فامیل شیرازیان با کد ملی 387106XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره 5 ـ بازرسان تعاونی برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین روشنی یان با کد ملی 387463XXXX به عنوان بازرس اصلی آقای جعفر حسن نژاد با کد ملی 387562XXXX به عنوان بازرس علی البدل ش 970430XXXX98113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/04/1397 وبرابر مجوز شماره 7044/8 مورخ 10/04/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای فلاح پور میدانی با کد ملی 472238XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا صنوبری با کد ملی 387328XXXX به سمت نایب رییس آقای وحید محمدیان با کد ملی 287182XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل آقای علی اصغر فلاحان با کد ملی 387442XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمدحسن رهی با کد ملی 387438XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ 2 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، برات، سفته، اوراق بهادار با امضا آقای وحید محمدیان مدیرعامل و آقای فلاح پور میدانی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا صنوبری نایب رییس و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970430XXXX70972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی همدان به آدرس شهر همدان ـ خیابان صنعت ـ روبروی پمپ بنزین ـ بن بست درودگران ـ پلاک 98 و کدپستی 651478XXXX تصویب گردید. (این آگهی به استناد نامه به شماره 16038/8 مورخ 3/8/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان همدان به ثبت رسید) ش 960905XXXX34896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی سال 1395 و نحوه تقسیم سود قرایت و به تصویب رسید - 2 روزنامه هگمتانه به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه همدان پیام به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. - 3 آقای امیر حسین روشنیان به شماره ملی 387463XXXX وآقای قدرت اله تکرلی به شماره ملی 387271XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند. (این آگهی به استناد نامه به شماره 8919/8 مورخ 5/5/96 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان همدان به ثبت رسید) ش 960613XXXX38577 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای امیرحسین روشن یان به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا حسینی نیاز به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ 2 صورتهای مالی سال 1394 به تصویب رسید. ش 950521XXXX52870 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید محمدیان به شماره ملی 287182XXXX (عضو اصلی ) آقای حمیدرضا صنوبری به شماره ملی 387328XXXX (عضو اصلی ) آقای علی اصغر فلاحان به شماره ملی 387442XXXX (عضو اصلی ) آقای فلاح پور میدانی به شماره ملی 472238XXXX (عضو اصلی ) آقای محمد حسن رهی به شماره ملی 387438XXXX (عضو اصلی ) آقای محمد جلال کوکاییان به شماره ملی 387388XXXX (عضو علی البدل ) آقای حمیدرضا حیدری به شماره ملی 387442XXXX (عضو علی البدل ) آقای داوود فامیل شیرازیان به شماره ملی 387106XXXX (عضو علی البدل ) 2 ـ صورتهای مالی سال 1393 قرایت و به تصویب اعضا حاضر در جلسه رسید. 3 ـ سرمایه شرکت به مبلغ 3 . 048 . 130 . 000 ریال و تعداد اعضا به 241 نفر تغییریافت . 4 ـ آقای محسن خضریان به شماره ملی 387224XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای عیسی رستمی به شماره ملی 387445XXXX سمت علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940510XXXX99481 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فلاح پور میدانی به سمت رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا صنوبری به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای وحید محمدیان به سمت منشی هییت مدیره آقای علی اصغر فلاحان عضو هییت مدیره آقای محمد حسن رهی عضو هییت مدیره آقای وحید محمدیان نام پدر عبداله به شماره شناسنامه 81 صادره از مهاباد به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردید. 2 ـ کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ برات ـ سفته ـ اوراق بهادر با امضا مدیرعامل و آقای فلاح پور میدانی رییس هیت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا صنوبری نایب رییس و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . ش 940510XXXX80661 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اساسنامه جدید در 52 ماده و 29 تبصره به تصویب اعضا حاضر در جلسه قرار گرفت و اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه قدیم گردید. ش 940208XXXX75569 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/29:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی سال 92 به تصویب رسید. 2 ـ روزنامه هگمتانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ آقای حمیدرضا صنوبری به شماره ملی 387328XXXX بسمت بازرس اصلی وآقای روشنیان بشماره ملی 387463XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش 931129XXXX44631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/29:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 12 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید ش 931129XXXX09539 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی