اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 331

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه 12/7/82 : 1 - ترازنامه و سود و زیان سال مالی 1381 شرکت به تصویب رسید. 2 - آقایان سید حسین مصباحی بیدگلی و سید شهاب الدین مصباحی بیدگلی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد. 4 - باستناد صورتجلسه مورخه 13/7/82 مجمع عمومی فوق العاده: با افزایش مبلغ اسمی سهام از سی و چهار هزار ریال به نود و نه هزار ریال. سرمایه شرکت از مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال به چهارصد و نود و پنج میلیون ریال افزایش یافت که اضافه مذکور طی گواهی شماره 4740 مورخه 12/7/82 بانک ملی ایران شعبه کاشان بحساب جاری شماره 101117XXXX02 شرکت واریز گردیده که به تبع آن ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 5 : سرمایه شرکت مبلغ چهارصد و نود و پنج میلیون ریال منقسم به پنج هزار سهم با نام نود و نه هزار ریالی تمام پرداخت شده می باشد. رییس ثبت اسناد آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی