اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/04/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی پوشاک گلپوش شیک پوشان شماره 5165 که در تاریخ 8/4/87 تحت شماره 2349 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - نام و نوع شرکت: تعاونی پوشاک گلپوش شیک پوشان شماره 5165 2 - موضوع شرکت: تولید پوشاک مردانه، زنانه، بچه گانه 3 - مرکز اصلی شرکت: بروجرد، بازار بروجرد 4 - تاریخ تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن نقداً نزد صندوق تعاون به حساب جاری شماره 1/1009 واریز و بقیه از سوی شرکا تعهد گردیده است. 6 - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: یوسف گودرزی به سمت مدیر عامل و خانم فاطمه گودرزی به سمت رییس هییت مدیره و ابوالفضل گودرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب رییس امضای نایب رییس متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - آقای داود یاراحمدی به سمت بازرس اصلی و آقای علی خرسندی حشیانی به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی