اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1654

شناسه ملی: 14003689532

تاریخ ثبت: 1392/07/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 6861153731

آدرس: استان لرستان شهرستان الیگودرز -- بخش مرکزی شهر الیگودرز شهرک صنعتی الیگودرز جاده قدیم ازنا خیابان اصلی

تاریخ تاسیس: 1392/07/28

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : رضا همتی به شماره ملی 006819XXXX صدیقه بهروز به شماره ملی 647938XXXX افشین کریوند به شماره ملی 416031XXXX تا تاریخ 01/06/1400 . سمت اعضاب هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : رضا همتی به شماره ملی 006819XXXX به سمت رییس هییت مدیره صدیقه بهروز به شماره ملی 647938XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره افشین کریوند به شماره ملی 416031XXXX به سمت عضو هییت مدیره بهمن کریوند به شماره ملی 417296XXXX به سمت مدیر عامل تا تاریخ 01/06/1400 . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 980916XXXX77742 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.انتخاب اعضا اصلی هییت مدیره: بهمن کریوند به شماره ملی 417296XXXX رضا همتی به شماره ملی 006819XXXX صدیقه بهروز به شماره ملی 647938XXXX برای مدت 2 سال به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین سمت اعضای اصلی هییت مدیره: بهمن کریوند به شماره ملی 417296XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره رضا همتی به شماره ملی 006819XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره صدیقه بهروز به شماره ملی 647938XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته،برات واوراق بهادار و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. بازرس اصلی وعلی البدل: بهزاد احمدی به شماره ملی 001132XXXX به عنوان بازرس اصلی و فروزان پوری به شماره ملی 416042XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980607XXXX58737 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " پالایش قیر دیاکو " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980516XXXX34646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی الیگودرز به آدرس:استان لرستان ـ شهرستان الیگودرز– بخش مرکزی ـ شهر الیگودرز- شهرک صنعتی الیگودرز ـ جاده قدیم ازنا ـ خیابان اصلی -کدپستی 686115XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980304XXXX34488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/29:

شرکت فوق در تاریخ 28/07/1392 شماره ثبت 1654 و شناسه ملی 140036XXXX2 در دفتر ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت در تاریخ 29/08/1392 تکمیل گردیده که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 نام و نوع شرکت: عایق امیران غرب الیگودرز سهامی خاص 2 موضوع فعالیت شرکت: تولید، بسته بندی و توزیع انواع قیر نظیر قیر 85/100 R، قیر 15/90 R و... انواع قیر MC، قیر Mc 2 ، قیر اکسیده، قیر دمیده، قیر پلیمری و انواع قیر نرم و سفت، تهیه مواد اولیه و سوخت مورد نیاز نظیر نفت، نفت کوره، گاز، صادرات و واردات محصولات تولیدی و انواع کالاهای مرتبط، اخذ تسهیلات از بانک های داخلی و خارجی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوز نسبت به موضوع فعالیت. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 مرکز اصلی شرکت: الیگودرز، کیلومتر 8 شهرک صنعتی شماره 2 ، جنب پلیس راه کدپستی 376184XXXX 5 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که تماما و نقدا طبق گواهی بانکی شماره 70/1152 در تاریخ 21/07/1392 بانک صادرات شعبه مطهری الیگودرز پرداخت شده است. 6 اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها: سید محسن یونس پور رازلیقی 49 سهم، سید رضا حسینی مطلق 1 سهم، علی رضا امیری 50 سهم از مقسم یکصد سهم با نام شرکت را دارا هستند. 7 اسامی هییت مدیره و صاحبان حق امضا: آقایان علی رضا امیری کد ملی 647992XXXX به عنوان مدیر عامل و سید محسن یونس پور رازلیقی کد ملی 037014XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سید رضا حسینی مطلق کد ملی 038418XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند که در نتیجه حق امضا کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره مشترکا با مهر شرکت معتبر می باشند و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل (علی رضا امیری) با مهر شرکت معتبر می باشند. 8 بازرسان شرکت: آقای محسن اسدی کد ملی 416024XXXX به عنوان بازرس اصلی و اکبر سرداری مهر کد ملی 416010XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. 9 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 767780XXXX110776XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی