اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

دراجرای ماده 225 قانون تجارت بدینوسیله ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که ادعای بستانکاری علیه این شرکت دارند دعوت می شود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به نشانی: اصفهان خ مشتاق دوم خ مهر کوی نیاوران پلاک 52 مراجعه وادعای خود را کتبا با اخذ رسید تسلیم نمایند. این آگهی درسه نوبت و هرمرتبه فاصله یکماه منتشر می گردد. پ 84205 33 مدیرتصفیه شرکت عبدالله حکمت نیا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی