اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4713

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 15/5/88 در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید. الف آقایان محمدکرمی شاکرمی برزین گراوندی خرامان شاکرمی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب آقاین بهنام دهگاهی و سالار حسینی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. و روزنامه کیهان جهت درج آگهی انتخاب گردید. د طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/5/88 آقایان محمدکرم شاکرمی به عنوان مدیر عامل و به عنوان رییس هییت مدیره و برزین گراوندی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خرامان شاکرمی عضو هییت مدیره انتخاب شدند ضمنا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت شرکت های کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 2/6/87 تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: الف- افراد ذیل به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محمد کرم شاکرمی، علیرضا کرکوتی، کیومرث احمدی، خرامان شاکرمی ب- آقایان بهنام دهگاهی و سالار حسینی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج- روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب گردید. د- طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 2/6/87 آقایان محمد کرم شاکرمی به عنوان رییس هییت مدیره و کیومرث احمدی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و علیرضا کرکوتی به عنوان مدیر عامل و خرامان شاکرمی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و اوراق عادی و اداری به امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی