اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 23221

شناسه ملی: 10200312040

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/12/23:

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 28/9/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین شدند. آقای علی بجانی به سمت رییس هییت مدیره، آقای عیسی قاسمی طابق به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای یاسین بجانی به سمت عضو هییت مدیره، آقای حسین نصیری عرقطو به سمت عضو هییت مدیره، آقای اکبر فرشباف صباحی به سمت منشی هییت مدیره، آقای ایرج قره خانی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای علی حقیر انتظار به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای علی بجانی به سمت مدیر عامل برای باقیمانده مدت 2 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و منشی هییت مدیره و کلیه اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر است. در تاریخ 23/12/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی