اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 2245

شناسه ملی: 10860191080

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/11/88 شرکت فوق منحل اعلام گردیده و آقای سیدمحمود دلبری بسمت مدیرتصفیه تعیین گردیده است و نشانی محل تصفیه سبزوار بلوار پاسداران ، بلوار پاسداران 6 ، مرکز آموزشی جهاد می باشد. رییس ثبت اسناد سبزوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی