اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1390/07/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/07/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/07:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/13:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 7/7/90 تحت شماره 828 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تامین نیازهای مصرفی و رفاهی کلیه فرهنگیان و کارکنان ادارات و نهادها، تامین نیازهای حرفه ای و شغلی اعضا و تامین نیازهای کلیه فرهنگیان و ادارات. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: شهرستان کردکوی خیابان ولیعصر(عج) روبروی داروخانه حسینی کدپستی 413911XXXX1 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1050000 ریال منقسم به 7 سهم 150000 ریالی که مبلغ 1050000 ریال طی گواهی شماره 85/3111 مورخ 5/7/90 بانک توسعه تعاون شهرستان کردکوی نقدا واریز گردیده است. 5 اعضای اصلی و علی البدل هییت مدیره: آقایان نظر علی عرب و رحیم نکاحی و محمود نفیسی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و اقای عبداله پاکدل به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. 6 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقای رحیم نکاحی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود نفیسی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای نظرعلی عرب به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. آقای نظرعلی عرب به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات، و اوراق بهادار با امضای اقای نظرعلی عرب( مدیر عامل ) و آقای رحیم نکاحی(رییس هییت مدیره) و در غیاب وی با امضای آقای محمود نفیسی(نایب رییس) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای اقای نظرعلی عرب( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 بازرسان شرکت: خانم سکینه رحمانی نیا به سمت بازرس اصلی و آقای یداله اوشان به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی