اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6253

شناسه ملی: 14004484579

تاریخ ثبت: 1393/07/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/07/30

کد پستی: 9816938854

آدرس: زاهدان بلوار بهداشت خیابان پوریا 7

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/6/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . خانم گوهر شهرکی مقدم به شماره ملی 366022XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم نازنین شهرکی مقدم به شماره ملی 362188XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیما شهرکی مقدم به شماره ملی 361049XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 .کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا خانم گوهر شهرکی مقدم و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا خانم گوهر شهرکی مقدم و با مهر شرکت معتبر است. ش 970704XXXX82568 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/6/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: خانم سیما شهرکی مقدم به شماره ملی 361049XXXX و خانم گوهر شهرکی مقدم به شماره ملی 366022XXXX و خانم نازنین شهرکی مقدم به شماره ملی 362188XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 .آقای سید محمد مهدی بنی هاشمی به شماره ملی 230089XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم امیری به شماره ملی 359129XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 .روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید. ش 970704XXXX63645 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم گوهر شهرکی مقدم به شماره ملی 366022XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم نازنین شهرکی مقدم به شماره ملی 362188XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیه رحمانی به شماره ملی 362206XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای 2 سال تعیین شدند. 2 . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا خانم گوهر شهرکی مقدم و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا خانم گوهر شهرکی مقدم و با مهر شرکت معتبر است. ش 950917XXXX63780 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم گوهر شهرکی مقدم به شماره ملی 366022XXXX و خانم نازنین شهرکی مقدم به شماره ملی 362188XXXX و خانم سمیه رحمانی به شماره ملی 362206XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 . آقای سید محمد مهدی بنی هاشمی به شماره ملی 230089XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مریم امیری به شماره ملی 359129XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950917XXXX76982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . 1 سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال منقسم به 100 سهم 5000000 ریالی بموجب گواهی شماره 116/2708/13 مورخه 11/05/94 بانک صادرات سیستان و بلوچستان افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940524XXXX69806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/30:

تاسیس شرکت سهامی خاص دانا بتن زاهدان در تاریخ 30/07/1393 به شماره ثبت 6253 و شناسه ملی 140044XXXX9 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 . موضوع شرکت: تولید قطعات بتنی و تیر برق، تاسیسات، برق فشار قوی و اجرای شبکه فشار ضعیف و کلیه کار های ساختمانی ـ پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 . مرکز اصلی شرکت: زاهدان بلوار بهداشت خیابان پوریا 7 ـ کدپستی 981693XXXX 4 . سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2300 4 ـ 70 مورخ 16/6/1393 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی زاهدان پرداخت گردیده است. 5 . اولین مدیران شرکت: 5 1 ـ خانم گوهر شهرکی مقدم به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 366022XXXX 5 2 ـ . خانم نازنین شهرکی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 362188XXXX 5 3 ـ . خانم سمیه رحمانی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 362206XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق اسناد بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای خانم گوهر شهرکی مقدم همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 . اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 8 . روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعین شد. 9 . بازرس اصلی و علی البدل: 9 1 ـ آقای سید محمد مهدی بنی هاشمی به شماره ملی 230089XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ خانم مریم امیری به شماره ملی 359129XXXX به عنوان بازرس علی البدل. ش 930730XXXX41263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی