اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10700175418

تاریخ ثبت: 1389/12/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/12/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/26:

شرکت فوق در تاریخ 24/12/1389 تحت شماره 8820 و شناسه ملی 107001XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/12/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود 1 موضوع شرکت: تهیه و دوخت لباس و خرید و فروش واردات و صادرات لوارم مربوط به کار فوق در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان گلستان شهرگرگان جرجان جرجان چهارم انتهای کوچه سمت راست درب آخر 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یک هزار سهم 1000 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 830 مورخ 24/12/1389 نزد بانک ملت شعبه گرگان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای سیدهادی حجتی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای علیرضا رضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای محمدرضا رحیمی مقدم به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای محمدرضا رحیمی مقدم به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد بانکی و اوراق بهادار به امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا بامهر شرکت و امضا نامه های ادرای با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای بهمن غریب شاه به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم فرشته لطفی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی