اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 19136

شناسه ملی: 14004864351

تاریخ ثبت: 1394/02/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/02/01

آدرس: رشت قلی پور ، کوی حسینی ، نبش کوچه 43

کد پستی: 4157817694

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/02/01:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/01:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود کشت گیل محرم در تاریخ 1/2/1394 به شماره ثبت 19136 به شناسه ملی 140048XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: انجام خدمات حمل ونقل ـ بیمارستانها ـ اداره ها ـ کارخانه ها و مدارس به صورت داخل شهری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: رشت ـ قلی پور ، کوی حسینی ، نبش کوچه 43 کدپستی 415781XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال نقدی می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: 1 . آقای محرم روشنی به سمت مدیرعامل ورییس هییت مدیره به شماره ملی 168975XXXX دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه. 2 .خانم رقیه عباس زاده روشتی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 285133XXXX دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک وسفته وبروات وقرار دادها واوراق عادی واداری با امضای محرم روشنی رییس هییت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ش 940201XXXX03882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی