اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 296

شناسه ملی: 10260068248

تاریخ ثبت: 1386/04/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/04/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/04/03:

5,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای مهدی سپیانی شماره ملی 109136XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی میرزایی شماره ملی 549982XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم راضیه شمس شماره ملی 109210XXXX به عنوان منشی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ 15/09/1396 انتخاب شدند.کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مهدی سپیانی(مدیرعامل ) و مهدی میرزایی(نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل شرکت و در غیاب وی نایب رییس و مهرشرکت معتبرمی باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 960904XXXX24808 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مهدی سپیانی شماره ملی 109136XXXX و مهدی میرزایی شماره ملی 549982XXXX و راضیه شمس شماره ملی 109210XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. محمد میرزایی شماره ملی 549997XXXX و علی اکبردادخواه شماره ملی 549943XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 941002XXXX14978 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مهدی سپیانی به عنوان رییس هییت مدیره و مهدی میرزایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و راضیه شمس شماره ملی 109210XXXX به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل شرکت و در غیاب وی نایب رییس و مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 941002XXXX34205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 33 مورخ 25/10/86 شرکت فوق و برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/10/86 تغییرات زیر در شرکت فوق به تصویب رسیده است. 1 - پذیرش عضو آقای نبی الله معظمی به عنوان عضو جدید شرکت 2 - موافقت با استعفای خانم زینب سعادت و آقایان مهدی خدایی و حمید محسنی از عضو شرکت و واگذاری سهام ایشان انتقال نوزده سهم خانم زینب سعادت و یک سهم مهدی خدایی به نبی الله معظمی و همچنین انتقال یک سهم آقای حمید محسنی به خانم رویا حاتمی که نهایتا از صد سهم شرکت آقایان اسد الله سلیمانی و سید احمد نادری و نبی الله معظمی هر کدام بیست سهم و خانمها رویا حاتمی و فریبا امینی هر کدام بیست سهم را دارا می باشند. 3 - آقای نبی الله معظمی به سمت رییس هییت مدیره و خانم رویا حاتمی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای اسد الله سلیمانی به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اسناد و نامه های اداری با امضای مدیر عامل شرکت و مهر شرکت معتبر می باشد. 4 - آقای حسین معمارپور و آقای بختیار حیدری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت عصر توسعه تیران سهامی خاص که در تاریخ 3/4/1386 تحت شماره 296 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: 1 - ارایه کلیه خدمات به کشاورزان در امور (ترویج، زراعت، باغبانی، مکانیزاسیون، دام، حفظ نباتات و غیره) 2 - برگزاری سمینارها، نمایشگاه ها و جشن ها 3 - اجرای پروژه های فضای سبز و کلیه خدمات شامل فعالیت های آموزشی، مشاوره، تولید و توزیع به کشاورزان 2 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان تیران و کرون، شهر عسگران، بلوار امام، جنب میدان ولی عصر 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال که 35 درصد آن به مبلغ 000/750/1 ریال طی فیش شماره 81 - 2180 به حساب 55/8574 بانک مسکن شعبه تیران واریز و موافقت بانک طی نامه شماره 202/2698 مورخ 2/4/86 به اداره ثبت اسناد تیران و کرون ارسال شده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مدت شرکت: از تاریخ 3/4/1386 به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای حمید محسنی به سمت رییس هییت مدیره و خانم فریبا امینی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای اسداله سلیمانی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اسناد و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - آقای سید احمد نادری و آقای مهدی خدایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک تیران و کرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی