اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1284

شناسه ملی: 14005476757

تاریخ ثبت: 1394/09/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 4893124886

آدرس: شهرستان ترکمن روستای سیجوال

تاریخ تاسیس: 1394/09/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/28:

21,600,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/28:

تاسیس شرکت تعاونی تخصصی و فراگیر کشاورزی و منابع طبیعی آبادگران ساحل شهرستان ترکمن درتاریخ 28/09/1394 به شماره ثبت 1284 به شناسه ملی 140054XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: حفظ، احیا، اصلاح و بهره برداری اصولی و پایدار منابع طبیعی در زمینه های جنگل و مرتع و بیابان حوزه های آبخیزداری -مرتعداری و بیابان زدایی،، فعالیتهای آبخیزداری، حفاظت وحمایت،جنگل کاری،گسترش فضای سبز و پوشش گیاهی،زراعت علوفه و تولید بذر مرتعی،گیاهان دارویی،پرورش دام و حشرات مفید، شیلات و سایر فعالیتهای مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرستان ترکمن - روستای سیجوال کدپستی 489312XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 000/600/21 ریال منقسم به 432 سهم 50000 ریالی که تعداد 432 سهم آن با نام می باشد که مبلغ 000/600/21 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3102 مورخ 21/5/94 نزد بانک توسعه تعاون شعبه بندرترکمن نقدا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:.آقای محمد شفیعی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 223972XXXX .آقای تاج محمد پنق به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی 223989XXXX .آقای اناگلدی پرسم به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی 628957XXXX .آقای حاجی بردی طاطار به سمت مدیرعامل به شماره ملی 628962XXXX .آقای جمال الدین نورعلی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 223989XXXX .آقای پرویز کر به سمت منشی هییت مدیره به شماره ملی 223954XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل جک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای حاجی بردی طاطار به سمت مدیرعامل و جمال الدین نورعلی به سمت رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره، محمد شفیعی( نایب رییس هییت مدیره )و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالستار قولجانی به شماره ملی 628974XXXX به عنوان بازرس اصلی -آقای انه بردی حاجی اونق به شماره ملی 223988XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940928XXXX21852 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی