اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1640

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 21/11/84 و تائیدیه شماره1154 تاریخ 9/5/85 اداره تعاونی شهرستان آمل تغییرات به شرح ذیل اعلام میگردد: 1ـ با استعفای آقای نعمتا... ابراهیمی از مدیرعاملی شرکت موافقت میگردد. 2ـ در نتیجه آقای علیاکبر آخانی بعنوان مدیرعامل شرکت و آقای نعمتا... ابراهیمی بعنوان نائبرئیس برای بقیه مدت ماموریت هیئتمدیره برگزیده شدند. 3ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و با امضاء نائب رئیس و با امضاء ثابت مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس ثبت اسناد و املاک لاریجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی