اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1049

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده، عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/10/90 شرکت مزبور: 1 تعداد اعضای هییت مدیره مندرج در ماده 14 اساسنامه به دو الی سه نفر تغییر و اصلاح یافت. 2 آقایان عبدالباسط رضوانی رمچاهی به شماره ملی 345923XXXX به سمت رییس هییت مدیره، طیب رضوانی رمچاهی به شماره ملی 345924XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود پورعیسی به شماره ملی 272154XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 3 کلیه مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور تجاری، بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 4 مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده، عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18/12/88 شرکت مزبور: الف ـ آقایان عبدالباسط رضوانی رمچاهی بسمت رییس هییت مدیره، طیب رضوانی رمچاهی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فتیحه کریمی پورقشمی بسمت مدیرعامل (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ب ـ کلیه مکاتبات اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره منفرداً بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ ـ مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ج ـ تعداد اعضای هییت مدیره مندرج در ماده 14 اساسنامه به 2 الی 3 نفر تغییر و اصلاح یافت. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/12/19:

برابر صورتجلسه هییت مدیره 17/8/82 شرکت مزبور که در تاریخ 19/12/82 به این مرکز واصل گردیده است. الف - شعبه شرکت در بندرعبا س بنشانی بلوار طالقانی - جنب هتل امین - واحد آقای محمد رضوانی تعیین گردید. مرکز ثبت سازمان منطقه آزادقشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی