اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7182

شناسه ملی: 14008673086

تاریخ ثبت: 1398/07/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/07/15

کد پستی: 6931183187

آدرس: استان ایلام ، شهرستان ایلام ، بخش مرکزی ، شهر ایلام ، محله جانبازان ، کوچه نوزدهم ، کوچه بیستم ، پلاک 0 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/15:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 27/09/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیامک دارابی به شماره ملی 453991XXXX مینا دارابی به شماره ملی 453987XXXX صفورا دارابی به شماره ملی 453985XXXX ربیع الله جعفری نیا به شماره ملی 453984XXXX 2 شعبان بالایی چیکان علیا به شماره ملی 333015XXXX به سمت بازرس اصلی و مهر انگیز بالایی چیکان علیا به شماره ملی 641953XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. 3 روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند 4 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 97 مورد تصویب قرار گرفت ش 981003XXXX65945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 27/09/1400 به قرار ذیل تعیین گردیدند: مینا دارابی به شماره ملی 453987XXXX به سمت رییس هییت مدیره صفورا دارابی به شماره ملی 453985XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ربیع الله جعفری نیا به شماره ملی 453984XXXX به سمت عضو هییت مدیره سیامک دارابی به شماره ملی 453991XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 2 کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری بامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد ش 981003XXXX29561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه بشرح ذیل تغییر نمود: شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 4 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین سهامداران انتخاب میشوند اداره خواهد مدیران قابل عزل وتجدید انتخاب می باشند. ش 981003XXXX68546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/15:

تاسیس شرکت سهامی خاص پارسا سازه مانشت درتاریخ 15/07/1398 به شماره ثبت 7182 به شناسه ملی 140086XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به رشته های آب ـ برق صنعتی وساختمانی ـ ابنیه ـ ساختمان ـ راه وترابری ـ تاسیسات وتهجیزات ـ کشاورزی ـ صنعت ومعدن ـ تعمیر ونگهداری ـ حمل ونقل درون شهری ـ خدمات تنظیفات ـ نگهداری وخدمات فضای سبز ـ اموربهره برداری از تاسیسات ـ خدمات عمومی ـ خدمات آشپزی ورستوران ـ تامین نیروی انسانی ـ خاکبرداری وخاکریزی ـ تعمیر ونگهداری ماشین آلات سنگین وسبک وکشاورزی و آتش نشانی ـ تعمیر ونگهداری سیستمهای حرارتی وبرودتی ـ جدول کشی ـ آسفالت ـ آبرسانی ـ برق رسانی ـ گازرسانی ـ انبوه سازی ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان ایلام، شهرستان ایلام، بخش مرکزی، شهر ایلام، محله جانبازان، کوچه نوزدهم، کوچه بیستم، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 693118XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1107/6/2069 مورخ 09/07/1398 نزد بانک پارسیان شعبه ایلام با کد 20696 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم صفورا دارابی به شماره ملی 453985XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم مینا دارابی به شماره ملی 453987XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سیامک دارابی به شماره ملی 453991XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای شعبان بالایی چیکان علیا به شماره ملی 333015XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مهر انگیز بالایی چیکان علیا به شماره ملی 641953XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980715XXXX38529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی