اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 346774

شناسه ملی: 10103908634

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تصفیه تهران خیابان سهروردی شمالی بالاترازتخت طاوس روبروی بانک ملت پلاک 242 طبقه 2 واحد 4

کد پستی: 1576917145

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و خانم معصومه امیدعلی با کد ملی 413087XXXX بسمت مدیرتصفیه انتخاب گردید ونشانی محل تصفیه: تهران خیابان سهروردی شمالی بالاترازتخت طاوس روبروی بانک ملت پلاک 242 طبقه 2 واحد 4 کدپستی 157691XXXX می باشد. پ 950117XXXX60311 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/9/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان سلیمان خاطر خ شهید وراوینی = پلاک 11 واحد 2 کدپستی 157591XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 01/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 26/5/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مسعود خرم طبایی و آقای حسین بایگانی. 2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مسعود خرم طبایی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین بایگانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسین بایگانی به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره (سید مسعود خرم طبایی) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 24/6/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی