اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2181

شناسه ملی: 10800050200

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: سربندر بلوار آیت الله خامنه ای پشت کارواش آبشار روبروی منازل اداره غله شرکت کشتیرانی شارک دریا

کد پستی: 7917713539

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محل دفترشعبه شرکت در بندرامام خمینی به آدرس:سربندر- بلوار آیت الله خامنه ای- پشت کارواش آبشار- روبروی منازل اداره غله- شرکت کشتیرانی شارک دریا- کد پستی 791771XXXX تغییر یافت. - حسن بهادری عظیم آبادی با شماره ملی 472166XXXX به عنوان مدیر شعبه تعیین گردید. ش 950713XXXX94355 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی