اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4196

شناسه ملی: 10400018049

تاریخ ثبت: 1390/09/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان خراسان شمالی شهر بجنورد خیابان 32 متری پارک شهر کوچه زاگرس

تاریخ تاسیس: 1390/09/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/21:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/09/1390 تحت شماره 4196 و شناسه ملی 104000XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 21/09/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خراسان شمالی آگهی می شود. 1 ) موضوع شرکت: تامین و اداره واحد / مجتمع صنایع دستی با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضا و فروش محصولات تولیدی / عرضه خدمات. انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت 2 ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ) مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان شمالی ـ شهر بجنورد خیابان 32 متری پارک شهر کوچه زاگرس پلاک 4 4 ) سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به بیست و یک سهم 000/500 ریالی که تعداد بیست و یک سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 547/3900 مورخ 19/07/1390 نزد بانک توسعه تعاون شعبه بجنورد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ) اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم مدینه روانبخش آزاد بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم سکینه روان بخش آزاد بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای رضا روان بخش آزاد بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 ـ 5 ـ خانم اعظم روان بخش آزاد بسمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ خانم سکینه روان بخش آزاد بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ) دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره خانم اعظم روانبخش منشی هییت مدیره باتفاق خانم سکینه روان بخش مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و نامه ها با امضا خانم سکینه روان بخش و مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ) بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای فرزاد اسحقی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای مهدی روانبخش آزاد به عنوان بازرس علی البدل کفیل ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی