اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 10872

شناسه ملی: 10780144240

تاریخ ثبت: 1390/05/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 1 3 استان مرکزی شهر اراک خ استقلال ک شقایق 1

تاریخ تاسیس: 1390/05/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای محمد قلیاب تاب به شماره ملی 053480XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه مرکز اصلی شرکت می باشد. ش 931220XXXX02708 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/13:

شرکت فوق در تاریخ 8/5/1390 تحت شماره 10872 و شناسه ملی 107801XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/5/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود 1 موضوع شرکت: کلیه کارهای خدماتی اعم از نظافت، ایجاد و نگهداری فضای سبز حمل ونقل پرسنلی 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان مرکزی شهر اراک خ استقلال ک شقایق 1 کدپستی 381795XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال میباشد 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای سیدحسین شریفی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای پرویز قلیاب تاب به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای سیدحسین شریفی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی