اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 37

شناسه ملی: 14004215045

تاریخ ثبت: 1393/04/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/04/21

کد پستی: 3961746383

آدرس: شهرستان آشتیان ، خیابان شهید رجایی ، روبروی بیمارستان امام سجاد

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 06/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حامد صل علائی به کدملی051000XXXX به سمت بازرس اصلی موسسه برای باقیمانده مدت تصدی بازرسان لغایت21/4/1396 انتخاب گردید./ ش940402XXXX47474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آشتیان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/21:

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری، موسسه بهبودی بهار زندگی آشتیان برابر تاییدیه نام با شماره درخواست 139311XXXX71000003 اداره کل ثبت شرکتها موسسه فوق الذکر در تاریخ 21/4/93 شماره ثبت 37 شناسه ملی 140042XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه تقاضانامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ نام موسسه: بهبودی بهار زندگی آشتیان 2 ـ موضوع موسسه: 1 . کمک به افراد معتاد در جهت بهبودی 2 . کمک به خانواده های معتادین 3 . کمک به جامعه در جهت بهبود وضعیت اجتماعی 4 . تلاش در جهت دسترسی به جامعه عاری از مواد مخدر. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: شهرستان آشتیان، خیابان شهید رجایی، روبروی بیمارستان امام سجاد کدپستی 396174XXXX 4 ـ اسامی موسسین: آقای محمد رضا عطایی فرزند ابوالفضل بشماره ملی 051948XXXX آشتیان 2 . آقای مهدی قادری فرزند مرتضی بشماره ملی 051984XXXX آشتیان 3 . آقای ابوالفضل آشتیانی عراقی فرزند مهدی بشماره ملی 051983XXXX آشتیان 4 . آقای اسمعیل قادری آشتیانی فرزند ابوالحسن بشماره ملی 051986XXXX آشتیان 5 . خانم ریحانه قادری آشتیانی فرزند ابوالحسن بشماره ملی 051987XXXX آشتیان. 5 ـ تاریخ تشکیل و مدت آن: از تاریخ ثبت موسسه بمدت نامحدود. 6 ـ مدیران موسسه و دارندگان حق امضا: آقای محمد رضا عطایی بسمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای مهدی قادری بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اسمعیل قادری آشتیانی بسمت قایم مقام مدیر عامل و آقای ابوالفضل آشتیانی عراقی بسمت خزانه دار و خانم ریحانه قادری آشتیانی بسمت منشی هییت مدیره موسسه برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند در نتیجه امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل و خزانه دار همراه با مهر موسسه و نامه های عادی باامضا مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشند. 7 ـ دارایی موسسه: مبلغ یک میلیون ریال است که تماماً پرداخت گردیده است. 8 ـ بازرسین اصلی و علی البدل: آقای صابر عطایی فرزند ابوالفضل بشماره ملی 051000XXXX آشتیان بسمت بازرس اصلی موسسه برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ش 1897164 رییس ثبت آشتیان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی