اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2814

شناسه ملی: 10480096208

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/08/27:

666,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به "شرکت تعاونی اعتبار کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 981130XXXX27459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس جدیدشرکت تعاونی ازسمنان خیابان امام روبروی بانک ملی مرکزی ، مرکزگروههای آموزشی شهرستان سمنان به استان سمنان شهرستان سمنان بخش مرکزی شهرسمنان کوی مدیران خیابان بهارغربی بلوار بسیج پلاک 0 ساختمان آموزش وپرورش طبقه همکف کدپستی 351479XXXX تغییریافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. درماده 35 اساسنامه تعداد بازرسان شرکت تعاونی اعتباربا موافقت اعضا ازدونفر به سه نفر افزایش یافت. ش 981130XXXX94263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در 63 ماده و 36 تبصره مورد تصویب قرارگرفت. ش 981130XXXX31294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1/665/000/000 ریال (یک میلیارد و ششصدو شصت و پنج میلیون ریال) به 11/100/000/000 (یازده میلیارد و یکصد میلیون ریال) منقسم به 1/110/000 سهم ده هزار ریالی از محل مطالبات حال شده صاحبان سهام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید. ش 981005XXXX55193 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 1 ـ آقای سید داود قریشی به شماره ملی 456922XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای رضا شریفی به شماره ملی 456964XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای فرهاد سمندی به شماره ملی 456984XXXX به سمت منشی هییت مدیره 4 ـ آقای سیروی ایلکا به شماره ملی 659955XXXX 5 ـ آقای پرویز مداح به شماره ملی 456928XXXX 6 ـ آقای ماشااله تبریزیان به شماره ملی 456916XXXX 7 ـ آقای محمد مداح به شماره ملی 456924XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره آقای مختار سلمانی علایی نام پدر صفر علی شماره شناسنامه 54 صادره از سمنان 456980XXXX به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت 2 سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارد. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای مختار سلمانی علایی مدیرعامل به اتفاق آقای سید داود قریشی دارای سمت رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان آقای رضا شریفی دارای سمت نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای مختار سلمانی علایی مدیرعامل شرکت و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش 367910XXXX113980XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان محمدعلی حمیدی پور و روح الله تبریزیان به سمت بازرسان اصلی و یدالله خیرخواهان به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید داود قریشی . سیروس ایلکا. رضا شریفی. پرویز مداح . فرهاد سمندی. ماشاالله تبریزیان . محمد مداح به عنوان اعضای اصلی و فرامرز میراج و عبدالله اعوانی به عنوان اعضای علی البدل برای مدت 3 سال 3 ـ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سال 1391 قرایت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش 367910XXXX113980XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/110/1 ریال به مبلغ 000/000/665/1 ریال منقسم به 500/166 سهم 000/10 ریالی طی گواهی شماره 2200 مورخ 04/09/1392 بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی سمنان افزایش یافت. افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 367910XXXX113980XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/21:

پیرو آگهی شماره 8/3/92 ـ 1371 / ش بند ذیل از قلم افتاده است که بشرح ذیل اضافه می گردد. اساسنامه جدید پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 57 ماده و 34 تبصره بتصویب رسید ش 367910XXXX113237XXXX ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/08:

باستناد نامه شماره 2172 29/1/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سمنان منضم بصورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 27/8/91 و هییت مدیره مورخ 30/8/91 که در تاریخ 31/1/92 واصل شد. صورتهای مالی و تراز نامه منتهی به سال 1390 مورد تصویب قرار گرفت آقایان سید داود قریشی و رضا شریفی به عنوان بازرسین اصلی و آقای عبدالله اعوانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال تعیین شدند. سرمایه تعاونی از مبلغ 666000000 ریال بمبلغ 111XXXX000 ریال منقسم به 1110 سهم یک میلیون ریالی از طریق پرداخت نقدی طی گواهی بانکی شماره 28/12/90 2200172 بمبلغ 444000000 ریال نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی سمنان پرداخت گردیده افزایش یافت. باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 30/8/91 آقای مختار سلمانی علایی به عنوان مدیر عامل تعاونی برای مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل (مختار سلمانی علایی) باتفاق رییس هییت مدیره (فرهاد سمندی) و در غیاب ایشان نایب رییس (فرامرز میراج) با مهر تعاونی و سایر مکاتبات عادی و اداری بامضا مختار سلمانی علایی ( مدیر عامل ) و مهر تعاونی معتبر میباشد. ش 367910XXXX112256XXXX رییس ثبت اسناد و املاک سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر نامه شماره 14/5/91 ـ 14067 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سمنان منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 21/9/90 و نوبت دوم 6/10/90 که در تاریخ 16/5/91 واصل شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 مورد تصویب قرار گرفت. آقایان سید داود قریشی و رضا شریفی به عنوان بازرسین اصلی و داود سهراب علایی به عنوان بازرس علی البدل برای 1 سال تعیین شدند. سرمایه تعاونی از مبلغ دوازده میلیون و هفتصد هزار ریال طی گواهی بانکی شماره 055/2200 ـ 7/5/91 بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی سمنان بمبلغ ششصد و شصت و شش میلیون ریال منقسم به 1110 سهم ششصد هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. رییس ثبت اسناد و املاک سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی