اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 286027

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: تهران سعادت آباد علامه شمالی پایین تر از چهاردهم شرقی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/12/1385 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران سعادت آباد علامه شمالی پایین تر از چهاردهم شرقی پ 54 واحد 1 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 21/12/1385 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی