اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 248

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/03/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/03/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/03/25:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و شرکتنامه شرکت فوق که در مورخ 25/3/82 تحت شماره 248 در این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: رنگ رزی انواع پشم بصورت سنتی 2- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به 21 سهم با نام 500000 ریالی که مبلغ 3500000 ریال آن طی گواهی مورخ 21/3/82 صندوق تعاون شعبه بندرترکمن واریز و بقیه در تعهد اعضاء می باشد. 4- مدیران شرکت: خانم کلثوم پاکدامن بسمت رئیس و خانم هاجر پاکدامن بسمت نایب رئیس و خانم اغل تاج ایری بسمت منشی و رویا بیک پور بعنوان عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. 5- مدیرعامل : خانم ام کلثوم پاکدامن بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6- صاحبان امضاهای مجاز: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و قراردادها و اوراق بهادار با امضاء هاجر پاکدامن نایب رئیس و خانم ام کلثوم پاکدامن مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء ام کلثوم پاکدامن و مهر شرکت معتبر است. 7- مرکز اصلی شرکت: بندرترکمن - خ گلستان - کوچه صدف 8- بازرسان شرکت: خانم فاطمه قوجق بسمت بازرس اصلی و آقای رحیم پاکدامن بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک بندر ترکمن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی