اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 218364

شناسه ملی: 10102596972

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3/11/90 شرکت مزبور که در تاریخ 5/11/90 واصل گردید: مهران آرامش به کد ملی 175486XXXX به سمت بازرس اصلی و جعفر جواهری به کد ملی 055904XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید عباسی به کد ملی 093956XXXX ـ بهمن جم نژاد به کد ملی 007136XXXX ـ مژگان زرین قلم به کد ملی 045238XXXX ـ احمد جم نژاد به کد ملی 489892XXXX ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/11/90 سعید عباسی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و بهمن جم نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/8/90 تعداد 55 سهم از کلی سهام شرکت از با نام به بی نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به 000/500 سهم که 55 سهم آن بی نام و 945/499 سهم آن با نام 000/10 ریالی می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی