اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 37060

شناسه ملی: 10530494907

تاریخ ثبت: 1392/01/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/01/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/01/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/22:

شرکت فوق در تاریخ 19/1/92 شماره ثبت 37060 و شناسه ملی 105304XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 19/1/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نیم نگاه آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مکانیزاسیون ماشین آلات کشاورزی کاشت داشت برداشت محصولات کشاورزی بسته بندی و تهیه و توزیع علوفه و خوراک دام و طیور آبدهی قطره ای تسطیح اراضی خاکبرداری خاکریزی تامین نیروی انسانی و تامین ماشین آلات سبک و سنگین در خصوص موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان فارس شهر شیراز بلوار گلستان کوچه 3 آخرین فرعی سمت راست درب چهارم 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 639 مورخ 1/12/91 نزد بانک ملی شعبه بلوار گلستان شیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای نصیر زارع به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم صغری زارع به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای موسی زارع به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای موسی زارع به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم فاطمه دهقانی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای قربانعلی دهقانی به عنوان بازرس علی البدل ش 434300XXXX116745XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی